Programma's

6 Sociaal domein

Dit programma omvat vier thema’s en 28 taakvelden. In de BBV-voorschriften is op het gebied van individuele voorzieningen WMO en Jeugdzorg een verfijning doorgevoerd in de taakvelden. Vanwege de korte tijd tussen de aankondiging (in juni 2022) en de invoering ervan, is 2023 als een overgangsjaar bestempeld. De taakvelden zijn als volgt opgedeeld:
WMO:   
• 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ wordt vervangen door 4 nieuwe taakvelden: 6.71A t/m D
• 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ wordt vervangen door 2 nieuwe taakvelden: 6.81A en 6.81B
Jeugd:
• 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- wordt vervangen door 10 nieuwe taakvelden: 6.72A t/m D en 6.73A t/m C en 6.74A t/m C.
• 6.82 Geëscaleerde zorg 18- wordt vervangen door 2 nieuwe taakvelden: 6.81A en 6.81B.
Ook zijn de omschrijvingen van twee bestaande taakvelden veranderd: voor taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (was ‘Wijkteams’) en 6.4 WSW en beschut werk (was ‘Begeleide participatie’).
De financiële vertaling naar de nieuwe taakvelden is in deze begroting verwerkt. De doelen, prestaties en effecten staan nog onder de oorspronkelijke taakvelden.

Om Eindhoven een stad te laten zijn waar iedereen kan meedoen en talenten kan ontwikkelen wordt in het bestuursakkoord ‘Samen morgen mooier maken 2022-2026’ topprioriteit gegeven aan het bieden van eerlijke kansen. Dit doen we onder andere door de gezondheid van alle Eindhovenaren te verbeteren met de focus op positieve gezondheid. We gaan dan ook nog meer sturen op preventie op alle leefdomeinen. Dat kan gaan om het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl, maar ook om onze inwoners te helpen om schulden te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. Om preventie goed vorm te geven is een versterking en intensivering van onze sociale basis nodig. Bijvoorbeeld door te investeren in de Eindhovense jeugd zodat zij opgroeien in een stabiele omgeving met eerlijke kansen op school. De sociale basis gaat niet alleen om de formele infrastructuur maar is vooral het sociaal weefsel in onze stad en is toegankelijk voor alle inwoners. Daarom gaan we in 2023 een nieuwe visie op onze sociale basis formuleren. Als de sociale basis onvoldoende ondersteuning kan bieden, regelen we ondersteuning en aanvullende zorg zo dichtbij als mogelijk met onze wijkteams van WIJeindhoven als ogen en oren in onze wijken.

Naast het bieden van gelijke kansen en investeren in preventie is bestaanszekerheid een belangrijke pijler de komende jaren. Zeker nu door de energiecrisis en inflatie steeds meer mensen in financiële problemen dreigen te komen. Daarom zetten we de ontwikkelingen op het gebied van vroegsignalering, het Jongerenperspectieffonds en het Bouwdepot voort. We hebben in 2022 al stevig ingezet op een andere manier van werken (waaronder op het inzetten van maatwerkoplossingen die passen bij de situatie van een individu, en we lopen vooruit met het afschaffen van de kostendelersnorm). Deze stevige ontwikkelingen zullen we de komende jaren doorzetten. In lijn met deze ontwikkelingen rollen we ook het Huis naar Werk verder uit.

Om inwoners in Eindhoven beter en sneller de benodigde ondersteuning te kunnen geven, gaan we de organisatie van het sociaal domein vereenvoudigen. Nog te vaak doen mensen onnodig vaak hun verhaal of verloopt het proces onnodig langzaam. We gaan dit samen met inwoners en onze belangrijke samenwerkingspartners, zoals WIJeindhoven, verbeteren. Intern richten wij ons allereerst op de optimalisering van dienstverlening binnen de Werk en Inkomen, het Regieteam en Armoede en Schulden. Daarnaast passen wij de organisatiestructuur van het servicebureau aan. Door betere sturing verwachten we tot snellere besluitvormingen te komen, door het invoeren van betere processen verwachten wij de samenwerking met onze ketenpartners te verbeteren en de dienstverlening aan onze inwoners te vereenvoudigen.

Naast nieuwe ontwikkelingen blijven we in 2023 ook investeren in een aantal eerder ingezette ontwikkelingen die de ondersteuning aan onze inwoners beter maken. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld onze transformatie-agenda die ruimte biedt aan innovatieve projecten, het Deltaplan Jeugd waar we sterk inzetten op preventie en het bestrijden van wachtlijsten.

Op het gebied van onderwijs werken we via multi-helix samenwerking aan de uitvoering van het herijkte stadsplan basisvaardigheden zodat we jaarlijks meer laaggeletterde inwoners bereiken. Samen met het ruimtelijk domein zijn we in 2022 tot een woon-zorgvisie gekomen. In 2023 gaan we deze visie uitvoeren. Wat betreft specialistische ondersteuning op het gebied van Jeugd en Wmo, hebben we in 2022 samen met Stichting WIJeindhoven verdere invulling aan de Mono-Multi aanpak gegeven. We maken onderscheid tussen enkelvoudig, eenvoudige vragen (mono) én meervoudige complexe ondersteuningsvragen (multi) en zorgen dat de inwoner zo snel mogelijk passende ondersteuning krijgt. Komend jaar is een verdere implementatie van deze aanpak belangrijk. Daarnaast dragen we ook in 2023 zorg voor de opvang van vluchtelingen, waaronder uit Oekraïne.

In de volgende hoofdstukken leest u hoe we op de diverse beleidsonderwerpen in 2023 onze ambities realiseren.

Het realiseren van de ambities van het Sociaal Domein dienen binnen de vastgestelde financiële kaders plaats te vinden en dit blijft ook voor 2023 een uitdaging. Immers de overschotten van de laatste jaren waren niet structureel van aard en werden veroorzaakt door incidentele meevallers. Financiële risico’s zien we ten aanzien van de toenemende zorgvraag bij Jeugd in relatie tot de snel afnemende middelen vanuit de landelijke Hervormingsagenda; de (niet direct) zichtbare problematiek rondom armoede en schulden als gevolg van gestegen prijzen voor energie en voedsel; de doordecentralisatie van Beschermd Wonen (in verband met onzekerheid van cliëntaantallen en het overgaan van de bescherm wonen middelen naar alle gemeenten) en de stijgende zorgvraag bij huishoudelijk ondersteuning door vergrijzing en groei van de stad. Verder wordt uitgegaan van een verdere daling van de uitkeringsgerechtigden via een grotere inspanningsverplichting van de ketenpartijen die zich nog zal dienen te bewijzen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32