Taakvelden

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

In 2023 richten we ons vooral op:

Verdere versterking netwerksamenwerking voor Outreachend Werk: vanuit de in 2022 gemaakte agenda Mentale Gezondheid waarbij de ontwikkeling van een meldpunt wordt onderzocht en een monitor “Zicht op de doelgroep” ingericht.

Invulling gerealiseerde woon-zorgvisie: door voort te bouwen op reeds gedane investeringen in activiteiten in de buurt en wijk, zodat we zorgen voor een krachtigere wijk en een zachtere landing voor de meest kwetsbaren.

Transformatie maatschappelijke opvang: door in samenwerking met de regio concreet invulling te geven aan de pijler preventie. Verder gaan we met de regio verder de huisvesting voor dak- en thuislozen verkennen: het is immers voor dak- en thuisloze mensen zeer wenselijk om zo snel mogelijk door te stromen naar een passende woonplek.

Locaties tijdelijk wonen: door in 2023 nieuwe locaties te onderzoeken en realiseren creëren we mogelijkheden in de stad (en de regio) om mensen (tijdelijk) te laten wonen en waar herstel kan plaatsvinden.

Uitvoeren onderzoek proactieve aanpak dakloze arbeidsmigranten: omdat we in de maatschappelijke opvang een forse groep dakloze arbeidsmigranten zien ontstaan voeren we in 2023 een onderzoek naar een meer proactieve aanpak uit.

Meerjarig uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen: samen met de regio wordt invulling gegeven aan het meerjarig uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen waartoe onder andere een innovatieprogramma behoort.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32