Taakvelden

6.3 Inkomensregelingen

In 2023 richten we ons vooral op:

Borgen van de bestaanszekerheid: nu de kosten van het levensonderhoud stijgen, is het belangrijker dan ooit dan we inzetten op het borgen van de bestaanszekerheid. We willen er zijn voor onze inwoners met een laag inkomen. Tegelijkertijd is onze invloed beperkt. Het is nog onduidelijk wat het Rijk zal doen om de koopkracht van minima te verbeteren in 2023. Mochten er armoedegelden overblijven in 2022, dan reserveren wij deze voor 2023 zodat we in staat zijn om snel en adequaat te reageren op een stijgende vraag van onze inwoners, We volgen de ontwikkelingen op de voet en zodra er meer bekend is over de rijksmaatregelen en de impact hiervan op onze inwoners zullen we waar nodig hierop anticiperen en bijstellen.  
Bijzondere situaties vragen een bijzondere aanpak. Daarnaast blijven we, in navolging van ons beleidsplan, werken aan duurzame bestaanszekerheid van onze inwoners. Zo blijven we de samenwerking zoeken met onze publiek-private partners gericht op het voorkomen en aanpakken van generatiearmoede en schulden op de werkvloer.
En we gaan verder dan dat. We zetten in op het structureel doorbreken van armoede door de samenwerking met Werk & Inkomen en het Ruimtelijk Domein intensiveren, zodat inwoners in staat worden gesteld om hun inkomenspositie te verbeteren en te besparen op hun energierekening. Ook onderzoeken we of we de armoederegelingen moeten herijken of vereenvoudigen in relatie tot de kosten van levensonderhoud.

Outreachende hulp voor inwoners met betalingsproblemen: op basis van signalen van schuldeisers leggen we contact met  inwoners met een betalingsachterstand in de vaste lasten. Daarmee werken we aan het sneller bereiken van inwoners met geldzorgen, waardoor we problematische schulden zoveel mogelijk voor zijn. Een lange-termijneffect hiervan is dat de gemiddelde schuldenlast van mensen in de schuldhulpverlening daalt. Deze vroegsignaleringsaanpak zijn we in 2021 gestart en verbeteren we continu op basis van opgedane ervaringen. Voorts zullen we deze aanpak ook inzetten voor inwoners in de wanbetalersregeling. In  Eindhoven zijn er namelijk inwoners die, omwille van betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar, in het boeteregime zitten. Daarmee maken ze extra kosten en zijn ze minder goed verzekerd. We gaan de gegevens van deze huishoudens opvragen bij het CAK, om hen vervolgens een hulpaanbod te doen.

Bereik van de armoederegelingen vergroten: we blijven investeren in communicatie over de armoederegelingen om zo het bereik van de regelingen te vergroten. In samenwerking met Werk & Inkomen zorgen we ervoor dat inwoners die de Participatiewet aanvragen ook gewezen worden op de armoederegelingen.

Snelle en rechtmatige verstrekking van de uitkering: we zorgen voor een snelle aanvraagprocedure van de bijstand. Onze inwoners worden daarbij goed ondersteund. Als mensen onverhoopt terugvallen op de bijstand, bijvoorbeeld na een werkperiode, zorgen we voor een snelle hervatting van de bijstand waarbij de hoogst noodzakelijke gegevens worden opgevraagd.

Een mensgerichte benadering: we gaan de hardvochtige effecten van de Participatiewet tegen en zetten de landelijke verruimingsmogelijkheden in de Participatiewet zo snel mogelijk in. Bij de bijstandsverlening maken we gebruik van de omgekeerde toets. We hanteren een mensgerichte benadering en we zorgen ervoor dat we goed bereikbaar zijn.

Naleving: we zorgen ervoor dat de bijstandsuitkering rechtmatig wordt verstrekt. We handhaven indien sprake is van fraude. We zijn ons ervan bewust dat mensen onbedoelde en onbewuste fouten kunnen maken. We zorgen ervoor dat de verruimingsmogelijkheden van het Rijk zo snel mogelijk ingezet worden.

Gratis met de bus voor sociale minima: in 2023 zetten we de dienstverlening ‘gratis met de bus voor sociale minima’ voort. In 2023 zullen we onderzoeken hoe we in de toekomst zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de wensen en behoeften van onze inwoners en hoe het aanbod van gratis met de bus of alternatieven kunnen bijdragen aan de mobiliteitstransitie. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden komt er in 2023 een voorstel voor het vervolg in 2024 en verder.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32