Wmo

Inleiding

  Wmo

Naast de sterke ambitie om inwoners laagdrempelig en toegankelijk te ondersteunen, voeren wij vanzelfsprekend onze wettelijke taken uit. De landelijke trends en ontwikkelingen laten ons zien dat het nodig is om aandacht te hebben voor de ouder wordende mens en de uitdagingen die het ouder worden met zich meebrengt. Tevens laten we de meest kwetsbaren in de samenleving niet tussen de wal en het schip vallen en blijven we ons onverminderd inzetten om iedereen zoveel als mogelijk een zelfstandige plek en toekomst te bieden in onze stad. ' Eindhovenaren kunnen met vertrouwen en zoveel mogelijk eigen regie langer vitaal (gezond), samen & veilig thuis en in de eigen wijk ouder worden'. Dat is de ambitie die beschreven is in het Actieplan Langer thuis en waaraan wordt gewerkt binnen de kaders van de Wmo specifiek voor ouderen en de meest kwetsbaren in onze stad.
Mede door de invoering van het abonnementstarief en de stijging van het aantal aanvragen huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en hulpmiddelen is het van groot belang om aankomende problemen vroegtijdig te bespreken, te signaleren en preventief en vanuit positieve gezondheid geredeneerd te handelen. Daarmee kan zwaardere zorg en ondersteuning worden voorkomen. Het actieplan langer thuis is in 2022 verder uitgewerkt tot verschillende aanpakken en pilots waar we de komende jaren verdere invulling aan geven. Hierdoor kunnen onze ouderen daadwerkelijk langer thuis wonen. We realiseren met onze sociale partners nog meer voorzieningen dichtbij inwoners en laagdrempelig in de wijken, waardoor onze inwoners steeds vaker een passend en aansluitend aanbod in hun eigen buurt kunnen vinden en we tweedelijns hulp kunnen uitstellen of voorkomen.

We streven ook dit jaar naar het bieden van de meest passende ondersteuning aan inwoners en zetten ons in op de verdere ontwikkeling van de mantelzorgaanpak, het verlichten van de druk op professionele hulpverleners en het versterken de preventieve en outreachende aanpak. We zetten in op de herstelgerichte ondersteuning met de inzet van ervaringsdeskundigen in sterke gemeenschappen, waarin voldoende kennis en begrip is voor inwoners met specifieke behoeften (bijvoorbeeld inwoners met mentale kwetsbaarheid of dementie).

Voor het verbeteren van zorg en ondersteuning aan inwoners met een complexe hulpvraag is in 2022 door een brede coalitie een werkagenda Mentale Gezondheid ontwikkeld. Vandaar uit gaan we door met het versterken van het Outreachend Werk en de beweging Ambulantisering GGZ /Mentale gezondheid.
Daartoe vindt een nog steviger neerzetten van netwerksamenwerking samen met Outreachend Werk partners plaats, wordt een meldpunt daartoe onderzocht, vindt voortzetting van de inzet van de Wijk GGD-ers plaats en wordt een monitor “Zicht op de doelgroep” ingericht.

Vanuit een integrale aanpak werken we aan de complexe opgave om passende woonvormen te bieden aan onze kwetsbare inwoners met aandacht voor spreiding. De combinatie van wonen en zorg staat hierin centraal. De aanpak heeft geleid tot een woon-zorgvisie waarmee we de komende jaren invulling gaan geven aan de daarin vastgestelde uitgangspunten. Dit staat niet los van de investeringen in activiteiten in de buurt en wijk, zodat we zorgen voor een krachtigere wijk en een zachtere landing voor de meest kwetsbaren.

We geven de transformatie van de maatschappelijke opvang verder vorm. In samenwerking met de regio geven we daartoe concreet invulling aan de pijler preventie. Verder gaan we met de regio verder de huisvesting voor dak- en thuislozen verkennen: het is immers voor dak- en thuisloze mensen zeer wenselijk om zo snel mogelijk door te stromen naar een passende woonplek.
Daarnaast gaan we verder met het realiseren van opvanglocaties en het uitbreiden van herstelplekken. In 2023 realiseren we nieuwe locaties en onderzoeken we mogelijkheden in de stad om mensen op te vangen en waar herstel kan plaatsvinden. Het ligt in de lijn van de “0-1-2- beweging” om daar waar mogelijk en wenselijk aan te sluiten bij reeds bestaande locaties waar evt. ook andere vormen van laagdrempelige ondersteuning aangeboden wordt aan inwoners.

De doorontwikkeling van de Vrouwenopvang en Gezinsopvang MO vindt na de gunning van de aanbesteding in 2023 verder plaats. Ook pakken we door ten aanzien van een sterke lokale samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld en zetten extra in op de aanpak van ouderenmishandeling.

In het kader van de doordecentralisatie Beschermd Wonen is er een regiovisie Beschermd Wonen geschreven en heeft de inkoop Beschermd Wonen in 2022 plaatsgevonden. De financiële impact van het objectieve verdeelmodel is vanwege uitstel van de invoering ervan nog niet duidelijk. Op zijn vroegst is de invoering ervan per 2024 aan de orde. Verder wordt met de regio invulling gegeven aan het meerjarig uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen waartoe onder een innovatieprogramma behoort.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32