Taakvelden

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

In 2023 richten we ons vooral op:

Werken met Wat Telt in de keten: stichting WIJeindhoven gebruikt het gespreksinstrument Wat Telt om samen met inwoners te bespreken welke doelen de inwoner wil bereiken met de gevraagde ondersteuning. Binnen de in 2022 gesloten Wmo- contracten wordt in de hele keten gewerkt met de uitgangspunten van Wat Telt. Dit vraagt een nieuwe manier van samenwerken in de keten. 2022 en 2023 zijn de jaren waarbinnen deze ketensamenwerking wordt uitgewerkt en versterkt en steeds meer wordt gewerkt vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

Uitvoering geven aan triage: tijdens het eerste contact met WIJeindhoven wordt door de toegangsmedewerker een zogenoemde triage uitgevoerd. Tijdens deze triage wordt bekeken wat de aard van de hulpvraag is, en of er een eenvoudige (digitale) aanvraag of een uitgebreider onderzoek nodig is. De triage is de eerste stap binnen de Mono-Multi werkwijze. WIJeindhoven geeft invulling aan deze triage. In 2023 worden de toegangsmedewerkers verder getraind en verbeterd in deze werkwijze.

Versterken netwerk werk en inkomen:  WIJeindhoven is onderdeel van de netwerksamenwerking werk en inkomen en werkt daarin samen met de andere partners om inwoners zo snel en goed mogelijk te begeleiden naar passend werk. Tijdens de keukentafelgesprekken wordt gekeken naar kansen op de arbeidsmarkt. Ook zet WIJeindhoven zich in voor mensen die (langdurig) in de bijstand zitten.

Preventie en gezondheid: stichting WIJeindhoven is een belangrijke partner bij het vormgeven en uitvoeren van preventief beleid, omdat zij vaak het eerste aanspreekpunt zijn voor inwoners. WIJeindhoven ondersteunt bij de preventieve aanpak van armoede en schulden door vroegsignalering, uitvoering van preventief jeugdbeleid en deelname aan GROZzerdam.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32