Programma's

8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Dit programma omvat drie taakvelden. Taakveld 8.1. omvat de taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. Vanwege de invoering van de Omgevingswet heeft het rijk voorgeschreven om dit taakveld te hernoemen tot Ruimte en leefomgeving (in plaats van  Ruimtelijke ordening). Taakveld 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) heeft betrekking op bouwgrondexploitaties zoals verwerving, bouw- en woonrijp maken en verkoop van gronden. Grond zetten we als instrument in om doelstellingen van de andere programma’s te bereiken. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen is gericht op gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening.  

Dit programma draagt door woningbouw, stedelijke vernieuwing en ruimtelijke ontwikkeling bij aan een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving voor huidige en nieuwe bewoners. Dit met behoud van onze identiteit als ambitieuze, solidaire en innovatieve stad. We willen immers dat Eindhovenaren trots op de stad kunnen zijn.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32