Taakvelden

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

In 2023 richten we ons vooral op:

Mantelzorgaanpak: de vastgestelde mantelzorgaanpak wordt geïmplementeerd met als doel om de bekendheid onder mantelzorgers en het gebruik van de beschikbare respijtvoorzieningen te verhogen. We voeren een nulmeting uit op het aantal gebruikers en het besteedde budget, zodat de toename gemonitord kan worden.

Onderzoeken collectieve oplossingen in de wijk: het abonnementstarief heeft geleid tot een toename van het aantal gebruikers van mobiliteitshulpmiddelen. We onderzoeken met onze partners de mogelijkheden tot het bieden van collectieve oplossingen, die laagdrempelig en eenvoudig beschikbaar zijn, waarmee we voorkomen dat inwoners individuele voorzieningen nodig hebben.

Pilot Re-ablement: domeinoverstijgende samenwerking is nodig om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Door middel van een pilot waarin we de interdisciplinaire samenwerking opzetten, ons richten op herstel en activering en financieren vanuit zowel het sociaal als het medisch domein proberen we een doorbraak te realiseren, de zorginzet te verlagen en de kwaliteit van zelfstandig leven te vergroten.

Woon-Zorg Visie: de Woon-Zorgvisie is vastgesteld. De uitwerking van concrete voorstellen wordt dit jaar vormgegeven door middel van pilots en samenwerkingen met partners

Onafhankelijke cliëntondersteuning: in 2021 zijn we gestart met onze deelname aan het koplopersproject onafhankelijke cliëntondersteuning. In 2022 is nieuw beleid gesteld rondom de inzet van deze cliëntondersteuning. Het streven is dat meer mensen, vroegtijdig op de hoogte worden gesteld van de beschikbaarheid van deze ondersteuning en daar ook eerder en vaker gebruik van maken.
Vanaf 2023 moet dit vruchten afwerpen. We doen een nulmeting om de toename van het gebruik, de kwaliteit en de tevredenheid van inwoners in beeld te brengen, zodat we dit kunnen monitoren.
Het koplopersproject is onderdeel van het project 'verbeterde toegang' en leidt in totaliteit tot een hogere tevredenheid onder inwoners.

Dementie en GGZ vriendelijke wijken: kwetsbare inwoners voelen zich beter begrepen en onderdeel van het normale leven, omdat in steeds meer wijken wordt gewerkt aan de inclusiviteit van specifieke doelgroepen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32