Werk & Inkomen

Inleiding

  Werk en inkomen

Landelijk wordt een stabilisatie van het aantal bijstandsgerechtigden verwacht en een stijging vanaf 2024. Eindhoven heeft de ambitie om het 1%-punt beter te doen dan landelijk. In 2023 worden door het Kabinet, mede op basis van het landelijk rapport 'Participatiewet in balans', een aantal aanpassingen in de Participatiewet gedaan, onder meer in de bijverdienmogelijkheden. Ook wil het Kabinet de armoedeval en de verschillen tussen flex en vast werk verkleinen.
Het hebben van werk geeft niet alleen bestaanszekerheid maar is belangrijk in het kader van participatie, maatschappelijke betrokkenheid en zingeving. Een vangnet is belangrijk maar duurzaam toekomstperspectief is belangrijker. Bestaanszekerheid en toekomstperspectief staan altijd centraal, bijvoorbeeld door het hebben van een goede baan, om- en bijscholing waar nodig en hulp om aan het werk te komen en te blijven. We hebben daarvoor een goed vangnet en zorgen ervoor dat werken en activering gestimuleerd wordt. We werken vanuit de menselijke maat en vanuit vertrouwen. Autonomie, eigen kracht en verbinding zijn daarin belangrijke waarden waarop we moeten blijven investeren en faciliteren.
We benutten de kansen die de arbeidsmarkt biedt. We bieden goede en snelle ondersteuning aan inwoners die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van een baan en bieden goede nazorg, ook voor mensen die in deeltijd werken en nog niet werken, het zogenaamde onbenutte arbeidspotentieel. We zorgen hierbij voor een goede aansluiting op het Huis naar Werk. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen aan de slag met loonkostensubsidie en via beschut werk. Werk stimuleren we ook door het wegnemen van belemmeringen en de inzet van instrumenten zoals de Werkbonus. We zorgen voor soepelere overgangen tussen uitkering en werk en een goede verbinding met armoede en schulden. We gaan ons oriënteren hoe we het beste de pilot voor basisbanen kunnen opzetten en hoe we de pilot Bouwdepot kunnen uitbreiden voor 2024 en verder. Ook gaan we onderzoeken hoe we de stap van uitkering naar werk kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door inzet van een duurzaam werkfonds.

Op het gebied van de bijstandsverlening is onze dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk. We gaan daarbij ook meer de menselijke maat terugvinden, onder meer door toepassing van de omgekeerde toets. En we verwachten dat het Rijk ons meer mogelijkheden biedt als mensen een vergissing maken. Die mogelijkheden gaan we snel in onze uitvoering implementeren.

In navolging van het beleidsplan Armoede & Schulden 'een nieuw gezamenlijk perspectief' en de wijziging van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening hebben we als gemeente Eindhoven stevig ingezet op het voorkomen en aanpakken van armoede en schulden. Hierin hebben we de afgelopen jaren grote stappen gezet. Voorbeelden hierbij zijn vroegsignalering, het Jongerenperspectieffonds, het Bouwdepot en de doorontwikkeling van budgetbeheer en budgetcoaching. Ook de komende jaren blijven we inzetten op de versterking van het schuldenoffensief.
We zien inmiddels dat het bereik van onze armoederegelingen stijgt. En dat we, door eropaf te gaan, inwoners met geldzorgen sneller en eerder kunnen bijstaan. Desondanks zijn we er nog niet. Nog te veel inwoners hebben moeite met rondkomen. Zeker nu is dit actueel, met de stijgende inflatie onder invloed van - met name - de hoge energiekosten. Het stelt ons voor de vraag of onze minimaregelingen voldoende aansluiten bij wat onze inwoners nodig hebben. Dit zullen we het komende jaar gaan onderzoeken. Hoe dan ook verwachten we dat het beroep op onze armoederegelingen en de schuldhulpverlening onverminderd hoog zal zijn.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32