Bijlagen

7. Financieel overzicht

LASTEN

perso-neels
lasten

kapitaal
lasten

goederen en
diensten

subsidies en over-
drachten

overhead en apparaats-kosten

overig

toevoe- gingen voorzie-ningen

toevoe- ging reserves

totaal lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

102

80

147

15.942

0

0

0

0

16.271

1.2 Openbare orde en veiligheid

16.387

353

3.176

846

67

49

0

0

20.878

1 Veiligheid

16.489

433

3.323

16.788

67

49

0

0

37.149

2.1 Verkeer en vervoer

5.635

5.996

31.533

106

242

-1.415

0

2.000

44.097

2.2 Parkeren

1.206

1.230

6.227

0

32

101

0

318

9.114

2.3 Recreatieve havens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4 Economische havens en waterwegen

0

135

132

0

0

0

0

0

267

2.5 Openbaar vervoer

125

349

1.021

0

309

0

0

0

1.804

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

3.484

1.703

13.500

241

228

-447

0

400

19.109

7.2 Riolering

1.964

2.305

6.173

266

0

1.625

11.862

0

24.195

2 Openbare ruimte

12.414

11.718

58.586

613

811

-136

11.862

2.718

98.586

3.1 Economische ontwikkeling

698

20

946

1.742

6

0

0

0

3.412

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

173

-415

6.227

0

375

6.658

0

0

13.018

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

686

44

541

0

17

38

0

0

1.326

3.4 Economische promotie

704

0

487

1.772

392

0

0

121

3.476

3 Economie

2.261

-351

8.201

3.514

790

6.696

0

121

21.232

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Onderwijshuisvesting

675

10.680

13.833

0

46

0

0

438

25.672

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.739

0

7.690

10.678

79

0

0

0

23.186

4 Onderwijs

5.414

10.680

21.523

10.678

125

0

0

438

48.858

5.1 Sportbeleid en activering

3.596

0

783

574

50

0

0

0

5.003

5.2 Sportaccommodaties

7.161

5.227

9.376

606

199

0

45

107

22.721

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

1.469

4.207

5.230

25.397

78

0

0

21

36.402

5.4 Musea

3.525

176

2.495

0

4

0

0

582

6.782

5.5 Cultureel erfgoed

563

42

1.058

172

0

0

0

70

1.905

5.6 Media

0

0

0

443

2

0

0

0

445

5 Sport en cultuur

16.314

9.652

18.942

27.192

333

0

45

780

73.258

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.972

558

7.668

23.586

679

0

0

9

36.472

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.074

0

767

37.999

0

0

0

0

39.840

6.3 Inkomensregelingen

8.945

1

1.364

136.575

940

0

0

0

147.825

6.4 WSW en beschut werk

1.427

0

1.346

31.436

91

0

0

916

35.216

6.5 Arbeidsparticipatie

2.983

0

3.261

10.271

101

0

0

399

17.015

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.331

0

33

8.346

93

0

0

0

10.803

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

895

0

15

21.229

24

0

0

0

22.163

6.71B Begeleiding (WMO)

895

0

78

13.951

23

0

0

0

14.947

6.71C Dagbesteding (WMO)

895

0

15

3.258

23

0

0

0

4.191

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

1.197

0

257

204

23

0

0

0

1.681

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.72A Jeugdhulp begeleiding

218

0

4

5.000

-3

0

0

0

5.219

6.72B Jeugdhulp behandeling

218

0

4

23.186

-3

0

0

0

23.405

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

218

0

4

909

-2

0

0

0

1.129

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.395

0

9.115

23.691

-1

0

0

0

34.200

6.73A Pleegzorg

218

0

4

909

0

0

0

0

1.131

6.73B Gezinsgericht

218

0

4

1.364

0

0

0

0

1.586

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

217

0

4

454

0

0

0

0

675

6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

216

0

3

0

0

0

0

0

219

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

216

0

3

5.452

0

0

0

0

5.671

6.74C Gesloten plaatsing

216

0

3

2.639

0

0

0

0

2.858

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.81A Beschermd wonen (WMO)

1.087

0

19

32.264

12

0

0

0

33.382

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

1.086

61

2.130

12.994

12

0

0

0

16.283

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.82A Jeugdbescherming

1.087

0

19

4.194

-19

0

0

0

5.281

6.82B Jeugdreclassering

1.087

0

18

699

-19

0

0

0

1.785

6 Sociaal domein

32.311

620

26.138

400.610

1.974

0

0

1.324

462.977

7.1 Volksgezondheid

2.075

0

9.249

1.187

86

0

0

0

12.597

7.3 Afval

444

157

21.297

0

111

5.124

500

0

27.633

7.4 Milieubeheer

3.540

1.529

10.530

0

51

419

0

3.869

19.938

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

74

10

723

0

80

0

0

0

887

7 Volksgezondheid en milieu

6.133

1.696

41.799

1.187

328

5.543

500

3.869

61.055

8.1 Ruimte en leefomgeving

5.416

1.999

13.972

67

2

746

0

1.965

24.167

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

1.265

3.699

18.459

0

70

30.192

0

462

54.147

8.3 Wonen en bouwen

28.953

1.298

6.792

0

7.470

-26.228

0

12

18.297

8 Volkshuisvesting, leefomgeving

35.634

6.996

39.223

67

7.542

4.710

0

2.439

96.611

0.1 Bestuur

8.135

39

3.280

2.545

774

0

0

11

14.784

0.2 Burgerzaken

6.780

28

1.774

1.127

376

0

0

486

10.571

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.292

52

179

0

305

0

0

0

1.828

0.4 Overhead

80.473

5.786

24.687

0

-14.499

0

0

60.879

157.326

0.5 Treasury

0

3.506

361

0

119

-4.179

0

0

-193

0.61 OZB woningen

1.294

0

112

0

112

0

0

0

1.518

0.62 OZB niet-woningen

754

0

66

0

113

0

0

0

933

0.63 Parkeerbelasting

232

0

20

0

32

0

0

0

284

0.64 Belastingen overig

339

7

307

0

112

0

129

0

894

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

0

0

0

0

116

0

0

0

116

0.8 Overige baten en lasten

0

11

5.205

0

470

-4.874

0

35

847

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Bestuur en ondersteuning

99.299

9.429

35.991

3.672

-11.970

-9.053

129

61.411

188.908

Eindtotaal

226.269

50.873

253.726

464.321

0

7.809

12.536

73.100

1.088.634

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32