Bijlagen

9. Meerjarenraming 2023-2026

Bijlage 9. Meerjarenraming 2023-2026

Taakvelden (bedragen x € 1.000)

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

LASTEN

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

15.609

15.592

16.271

16.261

16.033

16.036

1.2 Openbare orde en veiligheid

25.424

19.768

20.878

20.443

20.444

20.281

1 Veiligheid

41.033

35.360

37.149

36.704

36.477

36.317

2.1 Verkeer en vervoer

31.438

38.712

42.097

41.290

44.420

44.581

2.2 Parkeren

5.321

9.608

8.796

12.585

11.275

8.589

2.4 Economische havens en waterwegen

185

264

267

266

265

264

2.5 Openbaar vervoer

2.272

1.456

1.804

1.475

2.959

1.691

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

15.408

17.787

18.709

18.427

18.312

18.400

7.2 Riolering

19.069

21.443

24.195

28.514

30.719

32.128

2 Openbare ruimte

73.693

89.270

95.868

102.557

107.950

105.653

3.1 Economische ontwikkeling

2.989

3.254

3.412

3.311

3.307

3.301

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.569

7.084

13.018

10.892

15.563

15.561

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.050

2.048

1.326

1.605

1.604

1.604

3.4 Economische promotie

5.339

3.247

3.355

3.243

3.250

3.250

3 Economie

20.946

15.633

21.111

19.051

23.724

23.716

4.2 Onderwijshuisvesting

18.752

22.297

25.234

23.423

22.253

22.414

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

25.548

27.209

23.186

20.633

18.725

18.725

4 Onderwijs

44.300

49.506

48.420

44.056

40.978

41.139

5.1 Sportbeleid en activering

3.255

3.231

5.003

4.720

4.712

4.699

5.2 Sportaccommodaties

24.547

24.102

22.614

23.244

23.756

24.923

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

38.083

34.032

36.381

35.684

35.602

35.805

5.4 Musea

7.384

5.914

6.200

6.073

6.071

6.068

5.5 Cultureel erfgoed

751

1.678

1.835

1.804

1.811

1.811

5.6 Media

420

431

445

445

445

445

5 Sport en cultuur

74.440

69.388

72.478

71.970

72.397

73.751

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

28.869

32.524

36.463

36.225

36.177

36.133

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

31.141

32.441

39.840

39.809

39.811

39.811

6.3 Inkomensregelingen

151.102

141.985

147.825

145.722

146.261

146.231

6.4 WSW en beschut werk

34.842

34.018

34.300

33.408

32.766

31.296

6.5 Arbeidsparticipatie

15.816

16.580

16.616

16.889

17.181

16.707

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7.917

8.388

10.803

10.661

10.666

10.651

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

46.186

47.127

0

0

0

-2

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

0

0

22.163

22.137

22.139

22.139

6.71B Begeleiding (WMO)

0

0

14.947

14.921

14.923

14.923

6.71C Dagbesteding (WMO)

0

0

4.191

4.165

4.168

4.168

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

0

0

1.681

1.638

1.638

1.634

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

59.363

70.376

0

0

0

0

6.72A Jeugdhulp begeleiding

0

0

5.219

4.649

4.649

4.340

6.72B Jeugdhulp behandeling

0

0

23.405

20.779

20.780

19.350

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

0

0

1.129

1.020

1.021

964

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

0

34.200

22.752

21.669

19.745

6.73A Pleegzorg

0

0

1.131

1.022

1.023

966

6.73B Gezinsgericht

0

0

1.586

1.425

1.426

1.341

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

0

0

675

618

618

590

6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

0

0

219

213

213

213

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

0

0

5.671

5.665

5.665

5.665

6.74C Gesloten plaatsing

0

0

2.858

2.852

2.852

2.852

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

52.181

51.655

0

0

0

0

6.81A Beschermd wonen (WMO)

0

0

33.382

32.550

32.553

32.553

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

0

0

16.283

16.252

16.254

16.261

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

12.394

9.920

0

0

0

0

6.82A Jeugdbescherming

0

0

5.281

5.249

5.251

5.251

6.82B Jeugdreclassering

0

0

1.785

1.752

1.755

1.755

6 Sociaal domein

439.812

445.014

461.653

442.373

441.459

435.537

7.1 Volksgezondheid

10.737

10.920

12.597

12.537

12.542

12.542

7.3 Afval

26.163

27.044

27.633

28.998

30.506

31.612

7.4 Milieubeheer

14.847

12.375

16.069

13.124

14.208

11.099

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

894

863

887

883

882

881

7 Volksgezondheid en milieu

52.642

51.202

57.186

55.542

58.138

56.134

8.1 Ruimte en leefomgeving

14.730

12.564

22.202

15.757

13.391

12.521

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

42.925

75.430

53.685

23.971

21.112

21.108

8.3 Wonen en bouwen

17.376

14.644

18.285

15.175

14.921

14.697

8 Volkshuisvesting, leefomgeving

75.030

102.638

94.172

54.903

49.424

48.326

0.1 Bestuur

31.452

13.786

14.773

14.346

14.384

14.327

0.2 Burgerzaken

10.001

9.452

10.085

10.599

10.717

10.970

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.927

1.633

1.828

1.823

1.823

1.823

0.4 Overhead

81.226

88.368

96.447

92.246

93.645

94.030

0.5 Treasury

-244

2.313

-193

1.965

1.410

1.212

0.61 OZB woningen

1.126

1.323

1.518

1.513

1.517

1.546

0.62 OZB niet-woningen

1.049

893

933

931

934

950

0.63 Parkeerbelasting

353

380

284

283

284

289

0.64 Belastingen overig

1.143

987

894

894

893

900

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

114

116

116

116

116

116

0.8 Overige baten en lasten

-4.404

-4.154

812

24.420

47.521

70.152

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

1.794

0

0

0

0

0

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

32.707

0

0

37.440

52.813

0

0 Bestuur en ondersteuning

158.243

115.097

127.497

186.576

226.057

196.315

Mutatie reserves

137.570

32.062

73.100

9.591

4.383

3.526

Taakvelden (bedragen x € 1.000)

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

BATEN

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-658

-407

-407

-407

-407

-407

1.2 Openbare orde en veiligheid

-8.184

-1.399

-1.410

-1.410

-1.410

-1.410

1 Veiligheid

-8.842

-1.806

-1.817

-1.817

-1.817

-1.817

2.1 Verkeer en vervoer

-4.855

-3.001

-3.513

-2.506

-2.506

-2.506

2.2 Parkeren

-1.745

-2.992

-1.899

-1.899

-1.945

-3.670

2.4 Economische havens en waterwegen

-77

-118

-118

-118

-118

-118

2.5 Openbaar vervoer

-126

-12

-12

-12

-12

-12

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

-572

-206

-208

-208

-208

-208

7.2 Riolering

-20.129

-22.452

-25.828

-29.840

-32.045

-33.454

2 Openbare ruimte

-27.504

-28.781

-31.578

-34.583

-36.834

-39.968

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-10.598

-6.356

-12.065

-9.954

-14.628

-14.628

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.819

-1.823

-1.038

-1.038

-1.038

-1.038

3.4 Economische promotie

-2.425

-2.817

-2.817

-2.817

-2.817

-2.817

3 Economie

-14.842

-10.996

-15.920

-13.809

-18.483

-18.483

4.2 Onderwijshuisvesting

-4.465

-2.739

-2.787

-2.822

-2.822

-2.822

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-13.012

-12.502

-6.321

-5.131

-3.430

-3.430

4 Onderwijs

-17.478

-15.241

-9.108

-7.953

-6.252

-6.252

5.1 Sportbeleid en activering

-1.398

0

0

0

0

0

5.2 Sportaccommodaties

-11.287

-11.035

-11.127

-11.134

-11.143

-11.143

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

-3.766

-4.013

-4.076

-4.076

-4.070

-4.066

5.4 Musea

-1.633

-1.016

-1.046

-1.046

-1.046

-1.046

5.5 Cultureel erfgoed

-720

-136

-136

-136

-136

-95

5 Sport en cultuur

-18.803

-16.200

-16.385

-16.392

-16.395

-16.350

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-2.769

-3.150

-4.077

-4.263

-4.263

-4.263

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-865

0

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

-133.038

-121.049

-124.127

-123.872

-123.639

-123.639

6.5 Arbeidsparticipatie

-908

-297

-297

0

0

0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3

0

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-2.029

-2.667

0

0

0

0

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

0

0

-2.042

-2.042

-3.527

-3.511

6.71B Begeleiding (WMO)

0

0

-537

-537

-537

-537

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-1.076

-478

0

0

0

0

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

0

-478

-478

-478

-478

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-1.342

-1.030

0

0

0

0

6.81A Beschermd wonen (WMO)

0

0

-850

-850

-850

-850

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

0

0

-208

-208

-208

-208

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-2.206

0

0

0

0

0

6 Sociaal domein

-144.235

-128.671

-132.616

-132.250

-133.502

-133.486

7.3 Afval

-27.807

-28.587

-28.927

-30.675

-32.183

-33.289

7.4 Milieubeheer

-4.650

-14.570

-6.563

-3.847

-3.203

-2.586

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-706

-648

-648

-648

-648

-648

7 Volksgezondheid en milieu

-33.163

-43.805

-36.138

-35.170

-36.034

-36.523

8.1 Ruimte en leefomgeving

-7.728

-3.957

-3.264

-2.771

-1.266

-1.200

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-45.336

-72.838

-51.768

-21.638

-18.694

-18.694

8.3 Wonen en bouwen

-12.990

-9.844

-10.930

-9.909

-9.909

-9.909

8 Volkshuisvesting, leefomgeving

-66.054

-86.639

-65.962

-34.318

-29.869

-29.803

0.1 Bestuur

-1.054

-422

-422

-422

-422

-422

0.2 Burgerzaken

-4.368

-3.575

-3.552

-5.493

-5.625

-5.957

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-173

-87

-95

-95

-95

-95

0.4 Overhead

-2.543

-2.237

-1.889

-1.774

-1.774

-1.774

0.5 Treasury

-3.993

-4.007

-4.257

-4.032

-4.341

-4.223

0.61 OZB woningen

-36.399

-39.189

-39.689

-39.689

-39.689

-39.689

0.62 OZB niet-woningen

-41.504

-43.585

-44.498

-44.498

-44.498

-44.498

0.63 Parkeerbelasting

-11.937

-16.022

-16.188

-17.187

-17.187

-17.187

0.64 Belastingen overig

-2.642

-2.847

-2.902

-2.902

-2.902

-2.902

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

-554.475

-524.862

-578.404

-612.934

-647.312

-613.360

0.8 Overige baten en lasten

-328

-35

-35

-35

-35

-35

0 Bestuur en ondersteuning

-659.415

-636.868

-691.931

-729.061

-763.880

-730.142

Mutatie reserves

-127.374

-36.163

-87.179

-17.970

-17.921

-7.590

Saldo BATEN

-1.117.710

-1.005.170

-1.088.634

-1.023.323

-1.060.987

-1.020.414

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32