Programma's

Leeswijzer

De indeling per programma is als volgt:

Inleiding

Hierin staat per thema een toelichting en een doelenboom. Vervolgens wordt per taakveld ingegaan op de drie sturingsvragen (de drie w’s).

Wat willen we bereiken? (eerste W-vraag)
Hier staan de doelen beschreven.

Wat gaan we hiervoor doen? (tweede W-vraag)
Hier staan de prestaties behorend bij het doel beschreven.

Indicatoren

De doelen en prestaties zijn meetbaar gemaakt met effect- en prestatie-indicatoren. Ook zijn de belangrijkste speerpunten van 2023 opgenomen. De achtergrondinformatie is via de webversie raadpleegbaar; dit betreft een nadere inhoudelijke toelichting, de motivatie van de keuze voor deze indicator, bron en toelichting op de begrote waarde en bijbehorende beleidsdocumenten. Bij nieuwe indicatoren waarvoor voorgaande jaren geen cijfers beschikbaar zijn staat een "-". Niet bij alle taakvelden zijn indicatoren geformuleerd. Dit is het geval bij taakvelden met een financieel-technisch karakter (bijv. taakveld 0.5 Treasury).

Wat mag het kosten? (derde W-vraag)
Financiën en toelichting: we presenteren de meerjarige lasten, baten, mutaties reserves en het saldo
(+  betekent meer lasten dan baten).
Ook zijn de belangrijkste vaste taken en financiële mutaties toegelicht. De intensiveringen uit het bestuursakkoord en de mutaties tussen de jaren groter dan € 1 miljoen zijn zichtbaar gemaakt met een sterretje (*). Gemeentebrede ontwikkelingen die meerdere programma’s raken (kapitaallasten, personeelslasten en mutatie reserves) lichten we toe in paragraaf 3h.

BBV-indicatoren: deze zijn wettelijk verplicht en gelden voor alle gemeenten. Voor de BBV-indicatoren maken we de vergelijking met gemeenten in Nederland en met gemeenten van 100.000 tot 300.000 inwoners. Op www.waarstaatjegemeente.nl kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Verbonden partijen: de bijdrage die de verbonden partij levert aan onze programma’s/taakvelden (extra informatie is terug te vinden in de paragraaf verbonden partijen).

Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
De financiële hoofdlijn staat in paragraaf 3h Toelichting financiële begroting.
Het overzicht algemene dekkingsmiddelen treft u aan in bijlage 6 Kerngegevens.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32