Taakvelden

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

In 2023 richten we ons vooral op:

Herijken visie op de sociale basis: het beleid van de sociale basis van 2014 wordt geactualiseerd. We staan in de nieuwe visie stil bij het waarom (de urgentie), we verbinden de diverse activiteiten en projecten die er zijn en brengen de kansen in beeld om verder te bouwen aan de sociale basis (handelingsperspectief). Met als belangrijkste doel om de sociale basis verder te versterken en ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij de inwoner te organiseren. Collectief waar dat kan en individueel waar het moet. Inwoners en organisaties worden actief betrokken bij de vormgeving van deze nieuwe visie.

Verstevigen transformatieprogramma: het transformatieprogramma steviger te verankeren binnen de organisatie en goed op de kaart zetten bij organisaties, inwoners en partners binnen Brainport. We zoeken nieuwe experimenten en projecten die passend zijn bij de vraagstukken van de stad en beëindigen projecten die zijn afgerond. We delen kennis op nationaal en internationaal niveau. Door het programma te verstevigen zijn en blijven innovaties in het sociaal domein mogelijk, met als doel om ook in de toekomst de benodigde ondersteuning te kunnen bieden aan inwoners in Eindhoven.

Nieuw uitvoeringsprogramma diversiteit en inclusie: we gaan samen met betrokken partners uit de stad actief aan de slag met het nieuwe uitvoeringsprogramma diversiteit en inclusie. Met als doel om pro-actief verder te bouwen aan een inclusieve stad waarin onder andere geen ruimte is voor racisme en andere vormen van discriminatie. Hiertoe zetten we de extra incidentele middelen in die in het bestuursakkoord ’22-’26 zijn gepresenteerd.

Uitvoering nieuwe wet Inburgering: tevens geven we in 2023 uitvoering aan de nieuwe wet Inburgering 2021, dragen we zorg voor de verhoogde taakstelling voor het huisvesten van statushouders en blijven we inzetten op bestendige oplossingen binnen de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening.

Zorgdragen voor de opvang van vluchtelingen: we blijven inzetten op een integrale aanpak rondom de opvang van en ondersteuning aan asielzoekers, statushouders en ontheemden uit Oekraïne, waaronder het onderzoek doen naar nieuwe, flexibel inzetbare opvanglocaties in lijn met het bestuursakkoord.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32