Sociale basis

Inleiding

  Sociale basis

De sociale basis gaat over het versterken van eigen kracht (zelfredzaamheid) en het sociaal netwerk (samenredzaamheid) van inwoners van Eindhoven. Het gaat over het geven en ontvangen van ondersteuning aan elkaar, in de eigen omgeving van inwoners. Het gaat over veerkrachtige Eindhovenaren, over samenleven in verscheidenheid, en omzien naar elkaar waardoor ondersteuningsvragen (vroeg) opgepakt worden en erger wordt voorkomen. De sociale basis is voor èn van iedereen, is beschikbaar voor iedere Eindhovenaar en is dus niet gericht op een specifieke doelgroep.
De waardevolle inzet van de vele vrijwilligers(organisaties), mantelzorgers en (gesubsidieerde) professionele organisaties vormen het fundament van de sociale basis. Samen met de wijkteams van Stichting WIJeindhoven vervullen zij een belangrijke rol in de transformatie van het sociaal domein, door te voorkomen dat mensen in de problemen geraken.
In 2023 geven we vorm aan een nieuwe visie op de sociale basis. Ook gaan we verder aan de slag met het uitvoeringsprogramma diversiteit en inclusie. We blijven nadrukkelijk inzetten op preventie en realiseren mogelijkheden om aanvullende ondersteuning te voorkomen of te verkorten door tijdig passende alternatieven te realiseren. Dit doen we vanuit de overtuiging dat ondersteuning dichtbij, op maat, laagdrempelig en uitgaand van 'het normale' zorgt voor meer duurzame resultaten, tevreden inwoners en een toekomstbestendig sociaal domein.

Transformatieprogramma
Om ook in de toekomst de benodigde ondersteuning te kunnen bieden aan de inwoners van Eindhoven, zullen we dingen anders moeten gaan organiseren. Onze huidige werkwijze is niet langer houdbaar, vanwege de toenemende zorgkosten en het tekort aan personeel in de deze sector. De afgelopen jaren hebben we daarom vanuit het transformatieprogramma gewerkt aan nieuwe werkwijze en het zoeken naar andere oplossingen. Dit doen we door bijvoorbeeld onze systemen eenvoudiger te maken voor inwoners, door meer gebruik te maken van digitalisering. In 2023 bouwen we hierop door, zoals bijvoorbeeld het voorzetten of doorontwikkelen van projecten als Het Bouwdepot, de maatwerkmethode van het Sociaal Hospitaal en het Jongerenperspectieffonds. Daarbij verkennen we hoe de stad, inwoners en organisaties meer betrokken kunnen worden bij het programma.

Wijkteams
De samenwerking met Stichting WIJeindhoven wordt ook de komende jaren voortgezet. De organisatie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwassen organisatie, met een stevige positie in de stad. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en het eerste aanspreekpunt voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van wonen, werken, ontmoeten, opvoeden, vervoer of inkomen. Daarnaast worden zij steeds vaker in situaties ingezet waar de veiligheid van het individu in het gedrang is en spelen de verbinders van Buurt in Bloei een sleutelrol in het verstevigen en benutten van de sociale basis. In 2023 versterken we de verschillende samenwerkingsketens en verhelderen we de rol en taak van Stichting WIJeindhoven

Ondersteuning vergunninghouders en vluchtelingen
Met de komst van de wet Inburgering zijn we vanaf 1 januari 2022 als gemeente verantwoordelijk voor het gehele inburgeringsproces van vergunninghouders. Vanuit een gemeentelijk team voeren we hier de regie op en zorgen we waar wenselijk met andere partijen o.a. voor begeleiding naar een woning, afronding inburgering, werk, onderwijs, maatschappelijke participatie, beheer eigen financiën en integratie in de stad en wijk. Daarnaast continueren we onze inzet om tot bestendige oplossingen te komen binnen de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening, door het Rijk verlengd tot eind 2023. Momenteel vinden er gesprekken plaats over het vervolg vanaf 2024 en een landelijke uitrol. Bestuurlijke gesprekken en evaluaties vinden eind 2022 en ook in 2023 nog plaats.
In 2022 is ter ontlasting van Ter Apel een tijdelijke opvanglocatie van het COA geopend in Eindhoven voor de opvang van 96 asielzoekers en statushouders. In 2023 wordt het realiseren van opvang een wettelijke taak voor gemeenten, en daarnaast wordt de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders aanzienlijk verhoogd. In lijn met het bestuursakkoord zetten we in op grotere, inclusieve en flexibel inzetbare opvanglocaties om deze en andere doelgroepen op te kunnen vangen.

Bovendien vangen we vanaf maart 2022 vluchtelingen uit Oekraïne op in Eindhoven, deels in gemeentelijke opvang en deels in particuliere opvang. Van de 3.000 gemeentelijke opvangplekken die de veiligheidsregio als inspanningsverplichting van het Rijk heeft gekregen, heeft Eindhoven ruim 1.000 plekken gerealiseerd. Naast opvang zorgen we dat kinderen naar school kunnen, mensen leefgeld en benodigde zorg en ondersteuning ontvangen en dat mensen naar werk begeleid worden. Omdat de verwachting is dat een grote groep ontheemden niet meer kan of wil terugkeren nemen we additionele maatregelen op het vlak van werk en inkomen en polarisatie, inclusief activiteiten gerelateerd aan cultuur en sport. We blijven inzetten op een integrale aanpak om de diverse groepen vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32