Paragrafen

3h. Toelichting financiële begroting

Algemeen

De Begroting 2023 is opgesteld volgens de eisen die de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) daar aan stellen. De begroting bestaat uit een algemeen hoofdstuk met de bestuurlijke en financiële hoofdlijn, de (voorgeschreven) programma’s en taakvelden, de (voorgeschreven) paragrafen en de bijlagen met financiële specificaties.

De afgelopen jaren zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd in onze planning en control instrumenten om de raad beter te faciliteren en de informatie beter aan te laten sluiten op de rol van de raad. Jaarlijks wordt onder andere op basis van feedback van de raad gekeken waarop in te zetten. Een kwaliteitsslag die niet ineens is gerealiseerd maar meerdere jaren in beslag neemt. En waarbij we ook realistisch moeten zijn, bijvoorbeeld niet altijd zijn concrete doelen te stellen, makkelijk te meten of ons handelen direct te koppelen aan het bereiken van doelstellingen. Nadrukkelijke vraag was om het collegeprogramma in de nieuwe bestuursperiode beter te integreren in het P&C-instrumentarium van kadernota, begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening.

Het bestuursakkoord is op hoofdlijnen gemaakt en geeft de ambities weer (het ‘wat’). In het collegeprogramma leggen we vast op welke manier we als college de resultaten willen behalen en wat er wanneer in de tijd gerealiseerd moet zijn. Het collegeprogramma is een instrument waarmee het college actief het gesprek met de raad kan aangaan hoe en met welke fasering zij bestuurlijk invulling wil geven aan de ambities en voornemens die in het coalitieakkoord staan. Daarnaast moet het collegeprogramma ook een instrument zijn om de dialoog te voeren over de realisatie van de ambities en de daarvoor benodigde en beschikbare inzet van mensen en middelen.

De invulling van het collegeprogramma is nog in volle gang en zal bij het verschijnen van deze begroting nog niet gereed zijn. De eerste versie op hoofdlijnen verwachten we eind 2022. Dat betekent dit we in deze begroting de koppeling met het collegeprogramma nog niet optimaal kunnen maken. Uiteraard zijn wel de financiële intensiveringen uit het bestuursakkoord verwerkt en voorzien van toelichting. Op deze manier kunnen we in 2023 een vliegende start maken met het realiseren van onze ambities. In de P&C-cyclus 2024 zetten we hierin weer de volgende stap.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32