Bijlagen

12. EMU saldo

Omschrijving

2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-4.101

-14.079

-8.379

-13.538

-4.064

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

27.925

30.325

34.620

38.045

40.324

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

11.432

12.362

16.394

18.520

19.673

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

166.934

151.449

83.261

45.105

12.991

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

+6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
(tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

0

0

+8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-9

Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

14.643

16.756

16.756

16.756

16.756

-10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten

0

0

0

0

0

+11

Verkoop van effecten:
a.    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b.    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie ?

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Berekend EMU-saldo

-146.321

-139.597

-57.382

-18.834

26.186

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32