Bijlagen

10. Reserves en voorzieningen

Reserve    (x € 1.000)

01-01-2023

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2023

Algemene reserves

151.906

2.000

60.469

93.437

Reserve Eigen Kapitaal

Algemene reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven en dient als buffer voor het kunnen opvangen van tegenvallers.

151.906

2.000

60.469

93.437

.

Bestemmings reserves

188.016

71.100

26.710

232.406

Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie

61.616

63.090

13.184

111.522

Saldireserve specifiek

Bevat middelen voor verschillende specifiek benoemde doeleinden.

25.792

17.101

4.383

38.510

Reserve internationale school

Bouw en exploitatie van de Internationale School.

3.983

436

3.931

488

Reserve bodemsanering

Uitvoeringstaken wet bodembescherming en voorkomen van stagnatie als gevolg van onverwachte verontreiniging en aanpakken acuut optredende risico's van bodemverontreiniging.

2.012

241

0

2.253

Reserve Opkomst verkiezingen

Bij verkiezingen een opkomstcampagne te kunnen voeren.

11

11

0

22

Reserve Burgerzaken

Egaliseren van de kosten van verkiezingen over de jaren.

843

486

543

786

Reserve WKO's

Opvangen aanloopverliezen en tariefegalisatie.

128

0

4

124

Reserve circulaires gemeentefonds

Het administratief verwerken van uitkeringen gemeentefonds die dusdanig laat in het jaar worden ontvangen dat besluitvorming en besteding niet meer in het lopend jaar mogelijk is

2.141

0

0

2.141

Reserve huisvesting/het nieuwe werken

Realisatie van ambtelijke huisvesting en invoering van het nieuwe werken.

40

0

0

40

Reserve Citymarketing, toerisme, recr-ev

T.b.v. incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen.

1.290

0

0

1.290

Reserve onderzoek en ontwikkeling

Kosten van o&o voor nog te starten projecten en investeringen en het afboeken voorbereidingskosten die niet leiden tot een investering.

1.035

425

0

1.460

Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG

Flexibiliteit om te schuiven in tijd t.b.v. verduurzaming en taakuitvoering en binnen het contract SVGG

3.030

469

138

3.361

Reserve strategische investeringen

Adequaat inspelen op eigen plannen, die van andere overheden en private partijen om strategisch te investeren in de stad (‘schaalsprong’).

13.480

0

0

13.480

Saldireserve actuele ontwikkelingen

Adequaat inspelen op actuele ontwikkelingen

1.165

0

0

1.165

Reserve reserveringen 2021

Monitoring van in 2021 gereserveerde middelen welke allen specifiek zijn benoemd.

260

0

260

0

Reserve strategische sportevenementen

Investeren in en sparen voor grootschalige sportevenementen.

361

121

0

482

Kapitaallastenreserve uitbreiding ISE

Dekking van de afschrijvingslasten uitbreiding ISE

5.761

0

0

5.761

Reserve uitvoeringsplan fietsparkeren

Invulling geven aan het uitvoeringsplan fietsparkeren.

284

0

0

284

Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)

Incidentele middelen bestuursakkoord 2022-2026

0

43.800

3.925

39.875

.

Bestemmingsreserves met egalisatiefunctie

118.213

7.577

13.526

112.264

Reserve huisvesting onderwijs

Toekomstige tekorten in het budget onderwijshuisvesting op te vangen.

14.569

0

100

14.469

Reserve maatsch nut in ontwikkeling

Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte.

35.107

5.239

11.555

28.791

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

T.b.v. aankoop kunst (incl. bijkomende kosten).

984

232

232

984

Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties.

1.786

350

350

1.786

Egalisatiereserve transitievisie warmte

Egaliseren van de resultaten van projecten en exploitatie, gerelateerd aan warmte en koude voorzieningen, vanuit de warmtevisie 2020 en transitievisie warmte

5.496

309

0

5.805

Reserve niet te activeren investeringen

Dekking van investeringen maatschappelijk nut die niet geactiveerd hoeven te worden en dekking van de gemeentelijke bijdrage aan investeringen van derden.

2.400

0

200

2.200

Reserve Revolving fund monumenten

Met opbrengsten uit monumenten  ruimte bieden om aan onderhoudsverplichting en overige kosten monumenten te kunnen voldoen.

1.514

0

0

1.514

Reserve groot onderhoud

Dekking van groot-onderhoudskosten in de openbare ruimte (niet groen en water)

7.301

0

76

7.225

Reserve VVE

Dekking van VVE begroting 2020 tot en met 2026

1.230

0

0

1.230

Reserve knooppunt XL

Opbrengst of winstneming plangebied internationale knoop XL t.b.v. hetzelfde gebied inzetten voor de ontwikkeling van internationale knoop XL.

1.623

0

214

1.409

CO2-reductie vastgoed

Egalisatie van kosten en revolving fund t.b.v. het programma SVV, verduurzamen kernportefeuille vastgoed.

1.387

113

522

978

Reserve bovenwijkse voorzieningen

Dekking voor lasten van bovenwijkse voorzieningen

14.061

64

74

14.051

res. vastgoed eigenaarsonderhoud

Egaliseren van  de onderhoudskosten vastgoed

12.381

101

203

12.279

res.onderwijshuisv.eigenaarsonderhoud

Egaliseren van  de onderhoudskosten onderwijshuisvesting

512

0

0

512

res.sport gebruikersonderhoud

Egaliseren van  de kosten gebruikersonderhoud sport

3.090

25

0

3.115

res.SVGG planmatig onderhoud

Egaliseren van het planmatige onderhoud in het kader van slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen

3.294

0

0

3.294

res.Biomassacentr.planmatig onderhoud

Egaliseren van  onderhoudskosten Bio Energie Centrale.

211

0

0

211

res.Van Abbemuseum gebruikersonderhoud

Het egaliseren van onderhoudskosten gebruiker van Abbe

759

0

0

759

Reserve Bomencompensatie

Dekking bomencompensatiefonds. Egaliseren van kosten aanplant boom, revitaliseren van het bomenbestand, onderzoek tbv regeling tegemoetkoming particuliere waardevolle bomen.

908

0

0

908

Reserve Groencompensatie

Dekking voor kosten groencompensatie u.h.v. regeling groencompensatiefonds.

6

0

0

6

Reserve Mobiliteitsfonds

Voor maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor de kwaliteit van het parkeeraanbod gegarandeerd blijft.

506

0

0

506

Reserve Stimuleren energietransitie

Inzet op CO2 reductie door met name in te zetten op de warmtetransitie.

2.287

1.144

0

3.431

Reserve regiobrede projecten bereikb.heidsagenda ZOB

Cofinancieringsbijdrage aan de regiobrede projecten van de Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant conform de Samenwerkingsovereenkomst

3.564

0

0

3.564

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

Beheersmaatregelen en onderzoeken die samenhangen met het GGB-plan Eindhoven-centrum uitvoeren

861

0

0

861

Reserve Transformatieagenda soc.basis

Dekking van projectkosten die jaar overschrijdend worden uitgevoerd. Inzetten op transformatie, vernieuwde samenwerking en alternatieve financieringsvormen.

2.376

0

0

2.376

.

Bestemmingsreserves met risicodekking

8.187

433

0

8.620

Risicoreserve PSV

Dekking van mogelijke optredende risico's in de financiering en waarde van de gronden PSV.

4.816

398

0

5.214

Reserve risico's garanties geldleningen

Dekking van eventuele aanspraken/claims in verband met verstrekte garanties en geldleningen

3.371

35

0

3.406

.

TOTAAL RESERVES

339.922

73.100

87.179

325.843

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32