Jeugd

Inleiding

  Jeugd

​Gelukkig gaat het met het overgrote deel van de jeugd in Eindhoven goed. We willen dat die groep zo groot mogelijk blijft, daarom zetten we in op een samenhangend preventief aanbod op basis van de ambities uit het preventief jeugdbeleid (2022-2026). Tegelijkertijd zien we dat de (specialistische) jeugdhulp, die ingezet wordt voor kinderen en gezinnen waar het minder goed gaat, onder druk staat. Het gaat hierbij om een combinatie van inhoudelijke uitdagingen en om de financiële houdbaarheid. Dit merken we ook in Eindhoven, daarom wordt hier met de meerjarige uitvoering van het Deltaplan Jeugd op bijgestuurd. Dit doen we ook in 2023 samen met onze partners.
Nadat de uitvoering van het Deltaplan in 2022 is opgestart, staat 2023 in het teken van diverse innovatieve projecten en pilots. Hiermee wordt in samenhang ingezet op verbetering van de jeugdhulp in Eindhoven, op weg naar een houdbaar stelsel en betere hulp en ondersteuning voor kwetsbare jeugdigen en gezinnen. Het Deltaplan kent vier ontwikkellijnen: we pakken schadelijke wachttijden aan, versterken onze preventieve inzet, verbeteren de toegang tot de jeugdhulp en versterken de transformatie van het jeugdhulpaanbod. Dit alles zodat de hulp en ondersteuning ‘zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig’ is en ‘zo vroeg en dichtbij mogelijk’ beschikbaar is.​

Ook de jeugdbescherming in Brabant wordt verbeterd, effectiever gemaakt en slimmer georganiseerd. Dit doen we door lokaal, regionaal en bovenregionaal uitvoering te geven aan de opgaven die voortkomen uit de Brabantse Verbeteragenda. Zo werken we toe naar het toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming dat landelijk ontwikkeld wordt.


Op landelijk niveau worden in 2023 maatregelen en hervormingen uitgewerkt en – waar mogelijk – al doorgevoerd die voortkomen uit de landelijke Hervormingsagenda voor de jeugdhulp. Het gaat hierbij om stelsel-, wets- en systeemwijzigingen die in de jeugdhulpregio’s en gemeenten geïmplementeerd moeten worden. Noodzakelijke hervormingen om het jeugdhulpstelsel zorginhoudelijk en organisatorisch te verbeteren en duurzaam houdbaar te maken. Zeer nodig dus. Tegelijkertijd vraagt dit veel van onze veranderkracht en die van andere partners in het stelsel.


Deze ontwikkelingen zullen in 2023 niet ‘klaar’ zijn, maar vergen een lange adem, consistent beleid en doorzettingsvermogen. Alleen zo kunnen we het verschil maken voor kwetsbare jeugdigen en gezinnen in Eindhoven.  ​

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32