Bijlagen

8. Incidentele posten en structurele mutaties reserves

Incidentele posten

taakveld

2023

2024

2025

2026

omschrijving

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

P0. Bestuur en ondersteuning

TV01 Bestuur

400

-

-

-

-

-

-

-

onderzoek toekomstbestendige Griffie

TV01 Bestuur

328

-

328

-

328

-

136

-

stadsgazanten incl. ondersteuning; éénmalige functie voor 4 jaren

TV04 Overhead

745

-

-

-

-

-

-

-

Architectuur

TV04 Overhead

717

-

-

-

-

-

-

-

Governance, Risk, Compliancy; vervolgstap project

TV04 Overhead

307

-

-

-

-

-

-

-

Procesmanagement/ professionaliseringsslag (van improviseren naar organiseren)

TV04 Overhead

129

-

-

-

-

-

-

Integrale huisvesting: thuiswerkfaciliteiten regeling

TV04 Overhead

110

-

-

-

-

-

-

-

Richting Eindhoven

TV04 Overhead

292

-

-

-

-

-

-

-

nieuw financieel systeem (complexe voorbereiding, testen en implementatie)

TV04 Overhead

90

-

-

-

-

-

-

-

Inbedden CRM-systeem/MS Dynamics;het opstellen van gedegen servicenormen en -afspraken, daarnaast moet het systeem voldoen aan de AVG- en security eisen

TV04 Overhead

209

-

-

-

-

-

-

-

bevorderen diversiteit in de organisatie

TV04 Overhead

67

-

-

-

-

-

-

-

Verzuim en re-integratie; versterking om langdurig werk-gerelateerd ziekteverzuim in goede banen te leiden

TV01 Bestuur

67

-

-

-

-

-

-

-

Formatie BAN op orde

TV04 Overhead

102

-

102

-

-

-

-

-

Woondeal

mutaties bestemmingsreserves:

TV01 Bestuur

-

245

-

245

-

245

-

160

saldireserve specifiek

TV04 Overhead

16.185

2.214

-

1.641

-

1.483

-

1.949

saldireserve specifiek

TV04 Overhead

469

-

-

-

-

-

-

-

reserve duurzaamheidsfonds SVGG

TV04 Overhead

-

200

-

-

-

-

-

-

reserve reserveringen

TV04 Overhead

43.800

185

-

85

-

85

-

85

reserve samen morgen mooier maken

mutaties algemene reserves:

TV04 Overhead

-

60.469

2.742

-

-

1.178

-

1.156

reserve eigen kapitaal

Totaal P0. Bestuur en ondersteuning

64.017

63.313

3.172

1.971

328

2.991

136

3.350

P1. Veiligheid

mutaties bestemmingsreserves:

TV11 Crisisbeheersing en brandweer

-

17

-

17

-

17

-

17

reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

Totaal P1. Veiligheid

-

17

-

17

-

17

-

17

P2. Verkeer, vervoer en waterstaat

TV21 Verkeer en vervoer

1.248

1.007

202

-

15

-

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

TV22 Parkeren

3.207

-

6.719

-

5.049

-

2.294

1.725

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

TV25 Openbaar vervoer

-

-

-

-

1.330

-

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

TV25 Openbaar vervoer

344

-

-

-

-

-

-

-

gratis openbaar vervoer minima

TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie

565

-

285

-

-

-

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

TV72 Riolering

-

307

-

-

-

-

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

mutaties bestemmingsreserves:

TV21 Verkeer en vervoer

-

76

-

36

-

36

-

36

reserve groot onderhoud

TV21 Verkeer en vervoer

-

241

75

202

-

15

-

-

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

TV22 Parkeren

300

3.207

-

6.719

-

5.049

-

569

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

TV22 Parkeren

18

-

18

-

18

-

18

-

reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

TV25 Openbaar vervoer

-

-

-

-

-

1.330

-

-

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

TV25 Openbaar vervoer

-

344

-

-

-

-

-

-

reserve samen morgen mooier maken

TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie

400

565

225

285

-

-

-

-

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie

-

3

-

3

-

3

-

3

reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie

-

-

-

4

-

-

-

-

reserve groot onderhoud

TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie

-

225

-

225

-

-

-

-

saldireserve specifiek

TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie

-

75

-

-

-

-

-

-

reserve samen morgen mooier maken

TV72 Riolering

-

-307

-

-

-

-

-

-

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

mutaties algemene reserves:

TV21 Verkeer en vervoer

2.000

-

2.000

-

-

-

-

-

reserve eigen kapitaal

Totaal P2. Verkeer, vervoer en waterstaat

8.082

5.743

9.524

7.474

6.412

6.433

2.312

2.333

P3. economie

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.876

11.986

3.472

9.875

2.139

14.549

2.139

14.549

grondexploitatie projecten bedrijventerreinen

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6.110

-

6.403

-

12.410

-

12.410

-

grondexploitatie projecten bedrijventerreinen/ mutatie boekwaarden

mutaties bestemmingsreserves:

TV31 Economische ontwikkeling

-

60

-

-

-

-

-

-

reserve reserveringen

Totaal P3. economie

11.986

12.046

9.875

9.875

14.549

14.549

14.549

14.549

P4. Onderwijs

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

795

795

795

795

-

-

-

-

regionaal programma 'Naar de juiste plek'

TV42 Onderwijshuisvesting

3.400

-

-

-

-

-

-

-

incidentele bijdrage uitbreiding ISE (Y2/Y3)

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.440

1.920

854

826

-

-

-

-

plan van aanpak jongeren en corona

mutaties bestemmingsreserves:

TV42 Onderwijshuisvesting

-

100

-

1.430

-

100

-

100

reserve huisvesting onderwijs

TV42 Onderwijshuisvesting

2

7

2

6

2

6

2

6

reserve CO2-reductie

TV42 Onderwijshuisvesting

-

3.400

-

-

-

-

-

-

reserve internationale school

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-

639

-

-

-

-

-

-

saldireserve specifiek

Totaal P4. Onderwijs

6.637

6.861

1.651

3.057

2

106

2

106

P5. Sport, cultuur en recreatie

TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

243

-

-

-

-

-

-

-

eenmalige bijdrage tbv muziekgebouw en opstarten futurelab

mutaties bestemmingsreserves:

TV52 Sportaccommodaties

25

-

25

-

-

-

-

-

reserve sport gebruikersonderhoud

TV52 Sportaccommodaties

82

37

84

17

87

17

87

17

reserve CO2-reductie

TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

-

95

-

95

-

95

-

95

reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

21

2

21

2

21

2

21

2

reserve CO2-reductie

TV54 Musea

232

232

232

232

232

232

232

232

reserve aankoop kunstvoorwerpen

TV54 Musea

350

350

350

350

350

350

350

350

reserve tentoonstelling Van Abbemuseum

TV55 Cultureel erfgoed

70

67

70

67

70

67

29

67

reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

Totaal P5. Sport, cultuur en recreatie

1.023

783

782

763

760

763

719

763

P6. Sociaal Domein

TV65 Arbeidsparticipatie

1.082

297

399

-

399

-

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

mutaties bestemmingsreserves:

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

1

-

1

-

1

-

1

-

reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

8

-

8

-

9

-

9

-

reserve CO2-reductie

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

-

150

-

150

-

150

-

150

reserve samen morgen mooier maken

TV64 Begeleide participatie

916

-

-

179

-

1.689

-

1.273

saldireserve specifiek

TV65 Arbeidsparticipatie

399

785

399

399

399

399

-

-

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-

21

-

21

-

21

-

21

reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

Totaal P6. Sociaal Domein

2.406

1.253

807

749

808

2.259

10

1.444

P7. Volksgezondheid en milieu

TV74 Milieubeheer

5.449

3.521

2.037

633

3.199

617

139

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

mutaties bestemmingsreserves:

TV74 Milieubeheer

309

-

334

32

334

32

333

32

egalisatiereserve transitievisie warmte

TV74 Milieubeheer

2.175

1.928

111

1.404

4

2.582

-

139

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

TV74 Milieubeheer

1.144

-

-

-

-

-

-

-

reserve stimuleren energietransitie

TV74 Milieubeheer

-

-

-

-

-

-

2

-

reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

TV74 Milieubeheer

-

2.000

-

-

-

-

-

-

reserve samen morgen mooier maken

TV74 Milieubeheer

-

4

-

4

-

4

-

6

reserve WKO's

Totaal P7. Volksgezondheid en milieu

9.077

7.453

2.482

2.073

3.537

3.235

474

177

P8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

TV81 Ruimte en leefomgeving

5.689

66

2.204

66

1.025

66

264

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

TV81 Ruimte en leefomgeving

2.451

1.185

1.933

3.176

42

1.038

42

1.038

projecten faciliterend grondbedrijf

TV81 Ruimte en leefomgeving

-

1.266

-

-1.243

-

-996

-

-996

projecten faciliterend grondbedrijf/mutatie boekwaarden

TV81 Ruimte en leefomgeving

500

-

-

-

-

-

-

-

Leefbaarheidsfonds, project om leefbaarheid rondom Eindhoven Airport te verbeteren

TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen

-

487

-

24

-

-

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen

19.679

47.369

13.406

17.551

9.298

14.559

9.298

14.559

grondexploitatie projecten nietbedrijventerreinen

TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen

27.690

-

4.145

-

5.261

-

5.261

-

grondexploitatie projecten nietbedrijventerreinen/mutatie boekwaarden

TV83 Wonen en bouwen

734

-

-

-

-

-

-

-

levendige en leefbare wijken: impuls conform coalitieakkoord

TV83 Wonen en bouwen

1.254

-

-

-

-

-

-

-

Slim verduurzamen vastgoed; geprognotiseerde desinvesteringen

TV83 Wonen en bouwen

156

-

156

-

-

-

-

Woondeal

TV83 Wonen en bouwen

838

838

-

-

-

-

-

-

provinciale bijdrageregeling stimulering woningbouw NoordBrabant;

mutaties bestemmingsreserves:

TV81 Ruimte en leefomgeving

-

200

-

200

-

200

-

-

reserve niet te activeren invester.(vh MIP)

TV81 Ruimte en leefomgeving

1.965

5.623

644

2.138

544

959

130

264

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

TV81 Ruimte en leefomgeving

-

214

-

214

-

214

-

-

reserve knooppunt XL

TV81 Ruimte en leefomgeving

-

1.171

-

-

-

-

-

-

reserve samen morgen mooier maken

TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen

-

-487

-

-24

-

-

-

-

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

TV83 Wonen en bouwen

-

476

-

11

-

30

-

30

reserve CO2-reductie

TV83 Wonen en bouwen

12

-

12

-

12

-

12

-

reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

TV83 Wonen en bouwen

-

1.060

-

890

-

500

-

-

saldireserve specifiek

Totaal P8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

60.968

59.468

22.500

23.003

16.182

16.570

15.007

14.895

Totaal saldo incidentele baten en lasten

164.196

156.937

50.793

48.982

42.578

46.923

33.209

37.634

Toelichting incidentele baten en lasten
Het saldo van de incidentele baten en lasten bedraagt in 2023 €7,3 miljoen (meer incidentele lasten dan baten). Bijbehorende conclusie is dat alle structurele lasten door structurele baten worden gedekt. Hieronder volgt per programma een toelichting op de incidentele baten en lasten. Bedragen onder de € 0,5 miljoen worden niet separaat toegelicht, evenals de incidentele bedragen waartoe in voorgaande begrotingen voor 2023 al is besloten.   

Het resultaat op projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling (MNIO) lichten we in algemene zin toe. Op diverse beleidsterreinen voeren we activiteiten projectmatig uit (bijvoorbeeld groot onderhoud, revitalisering bomen, verbeteren luchtkwaliteit). Bij de start van een project worden de beschikbare middelen samengebracht in de reserve MNIO. De lasten en baten en mutaties in de reserve merken we als incidenteel aan.

Op programma 0 ontstaat een saldo van €0,7 miljoen, o.a. door de kosten voor de stadsgezanten. Vanuit het weerstandsvermogen wordt een bedrag van €43,8 miljoen gestort in de nieuwe reserve Samen Morgen Mooier Maken (SMMM). Deze reserve bevat de middelen voor de incidentele intensiveringen uit het bestuursakkoord. In paragraaf 3h staat een uitsplitsing van dit bedrag naar de diverse onderwerpen. In deze paragraaf worden ook de andere mutaties reserves toegelicht.

Op programma 2 ontstaat een saldo van €2,3 miljoen, met name door een overboeking naar het weerstandsvermogen van €2 miljoen en gratis OV minima van €0,3 miljoen.

Op programma 6 ontstaat een saldo van €1,2 miljoen. Het budget Sociale werkvoorziening (WSW) wordt jaarlijks naar beneden bijgesteld door ministerie SZW (sterfhuisconstructie). Via een reserve worden voordelen uit de jaren 2022 t/m 2024 ingezet voor tekorten in de jaren daarna.

Op programma 7 ontstaat een saldo van €1,6 miljoen. In de reserve stimuleren energietransitie wordt een bedrag gestort van €1,1 miljoen.  

Op programma 8 ontstaat een saldo van €1,5 miljoen. De (budgettair neutrale) mutaties grondexploitaties niet-bedrijventerreinen worden als incidenteel aangemerkt. Er vindt een desinvestering plaats van €1,2 miljoen en een storting in het Leefbaarheidsfonds van €0,5 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32