Paragrafen

3h. Toelichting financiële begroting

Baten en lasten naar categorieën

Ruim de helft van de baten ontvangt de gemeente van het Rijk. Voor een deel zijn de middelen van het Rijk vrij besteedbaar. Dit is het gemeentefonds en bedraagt in 2023 € 578 miljoen. Daarnaast ontvangt de gemeente Eindhoven € 138 miljoen van het Rijk voor specifieke doeleinden, zoals de bijstand. Van burgers en bedrijven ontvangt de gemeente € 172 miljoen in de vorm van o.a. Onroerende Zaak Belasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges bouwvergunningen. We onttrekken € 88 miljoen aan onze reserves voor eerder vastgestelde projecten en storten ook weer € 73 miljoen.

Lasten

2022

2023

Baten

2022

2023

Personeelslasten

208.862

226.269

Uitkering uit gemeentefonds

-524.862

-578.404

Kapitaallasten

45.380

50.873

Overige rijksbijdragen

-144.912

-138.334

Goederen en diensten

221.203

253.726

Belastingen en heffingen

-167.393

-171.893

Subsidies en overdrachten

456.637

464.321

Goederen en diensten

-119.309

-99.002

Overig

29.465

7.809

Overige overdrachten

-8.019

-8.127

Toevoegingen voorzieningen

11.561

12.536

Overig

-4.512

-5.695

Toevoeging reserves

32.062

73.100

Onttrekking reserves

-36.163

-87.179

Totaal

1.005.170

1.088.634

Totaal

-1.005.170

-1.088.634

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32