Paragrafen

3h. Toelichting financiële begroting

Personeelskosten

De personeelslasten (eigen personeel en inhuur) bedragen € 226,3 miljoen, dit is een stijging van € 17,4
miljoen ten opzichte van 2022.  Deze toename wordt als volgt verklaard:

Verloop personeelskosten

x € 1.000

Personeelskosten 2022

208,9

Effecten n.a.v. besluiten in 2022 (o.a. meicirculaire 2022, stimulering woningbouw SGE)

2,2

Actualisaties 2023 (CAO)

2,1

Capaciteitsgroei vanuit bestuursakkoord

2,6

Aanvullende stelpost voor nieuwe CAO (incl. WIJeindhoven)

4,3

Bijstelling inhuurraming

5,4

Overig

0,8

Personeelskosten 2023

226,3

Van de totale personeelskosten:

  • wordt € 138,9 miljoen vanuit sectoren doorberekend naar verschillende taakvelden op basis van urenramingen van sectoren; de overige € 87,4 miljoen wordt direct op de taakvelden begroot. Van de doorberekeningen worden de uurtarieven afgeleid (in verband met tijdschrijven en kostendekkende tarieven) op basis van het maximum van de functionele schalen en een opslag voor concernoverhead (€ 36,20 per uur) en sector-overhead (RD: € 7,84 per uur, sector EC: € 26,01, sector PC: € 3,33, sector VJB € 20,01 en SD: € 18,49).
  • heeft € 193,0 miljoen betrekking op eigen personeel (2.101 fte’s) en € 33,3 miljoen op inhuur.

In bijlage 7 is de verdeling per taakveld zichtbaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32