Paragrafen

3h. Toelichting financiële begroting

Balansbeeld

materiële + immateriële vaste activa

724

775

790

800

805

810

financiële vaste activa (deelnemingen)

8

8

8

8

8

8

financiële vaste activa (doorleningen)

14

13

12

12

12

12

voorraden (grondexploitaties)

73

55

15

15

15

15

voorraden (overig)

3

3

3

3

3

3

vlottende activa overig

177

163

203

203

203

203

balanstotaal activa

999

1.017

1.031

1.041

1.046

1.051

eigen vermogen

394

358

346

348

347

346

voorzieningen

16

14

14

14

14

14

vaste schulden

356

324

308

318

323

328

kasgeldleningen

-

-

50

50

50

50

vlottende passiva overig

233

322

314

312

313

314

balanstotaal passiva

999

1.017

1.031

1.041

1.046

1.051

totale baten excl. reserves

991

969

1.001

1.005

1.043

1.013

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32