Paragrafen

3h. Toelichting financiële begroting

Kapitaallasten

Over gerealiseerde investeringen worden afschrijvingen berekend aan de hand van de te verwachten levensduur. De afschrijvingen vertegenwoordigen de waardevermindering in een jaar. De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.
De kapitaallasten over de investeringen zijn in 2023  39,4 miljoen. Naast kapitaallasten voor investeringen wordt ook rente berekend over het eigen vermogen en grondexploitaties. In 2023 is dit 2,4 miljoen. Overige kapitaallasten ad € 5,6 miljoen zijn budgetten voor rente en afschrijving ten behoeve van toekomstige (strategische) investeringen vanaf 2023.

De ontwikkeling van de kapitaallasten volgt de investeringsplanning. De stijging van de kapitaallasten wordt mede verklaard door de stelselwijziging investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) activeren we de investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut vanaf 2017. Tot en met 2016 werden deze investeringen opgenomen in de exploitatiebegroting. Alle nieuwe investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut worden nu voor het eerst geactiveerd. Dit zorgt voor een stijging van de kapitaallasten de komende jaren als gevolg van nieuwe (vervangings-)investeringen. Over ongeveer 30 jaar zijn alle investeringen maatschappelijk nut in onze activa opgenomen.

Kapitaallasten (x € 1 miljoen)

2023

2024

2025

2026

Rentelasten investeringen

9,1

10,2

10,6

10,7

Afschrijvingslasten investeringen

30,3

34,6

38,0

40,3

Subtotaal: kapitaallasten investeringen 1)

39,4

44,8

48,7

51,0

Rente over eigen vermogen en voorzieningen

3,5

3,3

3,2

3,1

Rente grondexploitaties en projectfinanciering

2,4

2,1

1,9

1,9

Overige kapitaallasten

5,6

7,0

6,0

6,0

Totaal kapitaallasten 2)

50,9

57,2

59,8

62,0

1) Zie het overzicht vaste activa voor een specificatie van de kapitaallasten van de investeringen per taakveld
2) Zie het financieel overzicht voor een specificatie van de totale kapitaallasten per taakveld.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32