Paragrafen

3h. Toelichting financiële begroting

Mutatie reserves

De mutaties reserves maken integraal onderdeel uit van de begroting. De uitsplitsing per taakveld is terug te vinden in bijlage 7. In bijlage 10 is een verloopoverzicht per reserve opgenomen en zijn de doelen per reserves beschreven. Hieronder zijn de voornaamste mutaties toegelicht.

Reserve

Stortingen en onttrekkingen

Storting

Onttrekking

Reserve eigen kapitaal

- Storting n.a.v. wegenbeheerplan 2021-2024
- Onttrekking voor intensiveringen bestuursakkoord
- Onttrekking voor saldireserve specifiek
- Onttrekking n.a.v. Kadernota 2022

2,0

43,8
4,7
12,0

Saldireserve specifiek

- Storting incidentele intensiveringen €16,2 miljoen, strategische koers Ergon € 0,9 miljoen
- Onttrekking woondeal € 0,3 miljoen, uitbreiding huurteam Eindhoven € 0,2 miljoen, collegeondersteuning € 0,6 miljoen, uitbreiding directieraad € 0,4 miljoen, griffie € 0,1 miljoen, eerdere besluiten 2022 € 1,9 miljoen en besluiten 2023 € 0,9 miljoen.

17,1

4,4

Stimuleren energietransitie

- Storting extra middelen klimaat en energie

1,2

Samen morgen mooier maken (SMMM)

- Storting voor de inzet op incidentele middelen bestuursakkoord 2022-2026
- Onttrekking groenplan centrum € 0,1 miljoen, armoede, energiearmoede, gratis OV minima € 0,3 miljoen, diversiteit en inclusie € 0,1 miljoen, informatiebeveiliging ontwikkelprogramma € 0,2 miljoen en cofinanciering Volkshuisvestingsfonds.€ 3,2 miljoen.
NB: na 2023 wordt € 0,7 miljoen onttrokken.

43,8

3,9

Maatschappelijk nut in ontwikkeling

- Storting Omgevingswet € 0,4 miljoen, versterking arbeidsmarktregio’s € 0,4, fietsenstalling Neckerspoel € 0,3 miljoen,bijdrage AiReas € 0,2 miljoen,  groenarme buurten € 0,1 miljoen, cofinanciering volkshuisvesting € 3,1 miljoen, intentieverklaring internationale Knoop XL € 0,2 miljoen, deelname campusontwikkeling € 0,2 miljoen, groen in de wijken € 0,3 miljoen.
- Onttrekking betreft egalisatie jaarschijven van projecten.

5,2

11,5

Internationale School

- Onttrekking tijdelijke huisvesting € 0,1 miljoen, uitbreiding ISE € 3,4 miljoen en jaarlijkse bijdrage € 0,5 miljoen

3,9

Burgerzaken

- Onttrekking organisatie verkiezingen 2023

0,5

CO2-reductie vastgoed

- Onttrekking voor het verduurzamen kernportefeuille vastgoed

0,5

Diverse reserves

- Stortingen, kleiner dan € 0,5 miljoen
- Onttrekkingen, kleiner dan € 0,5 miljoen

3,8

2,0

Totaal

73,1

87,2

Incidentele intensiveringen
Voor de incidentele intensiveringen uit het bestuursakkoord is € 43,8 miljoen gestort in de nieuwe reserve Samen Morgen Mooier Maken (SMMM). Uit deze reserve wordt in deze begroting € 3,9 miljoen onttrokken in 2023 en € 0,7 miljoen in 2024 en verder. Naar verwachting zullen in 2023 op basis van collegebesluiten nog aanvullende onttrekkingen plaatsvinden. Er resteert nu € 39,2 miljoen die aan de volgende onderwerpen uit het bestuursakkoord zijn gelabeld:
NB: Het bedrag voor de noodzakelijke correcties van € 14,6 miljoen (zie bovenstaand onder ‘financieel afwegingskader’) is gestort in de saldireserve specifiek.

Onderwerp                                           bedragen x € 1.000

Gestort

Onttrokken

Restant

Klimaat, isolatie, verduurzamen vastgoed

5.000

5.000

Groenplan centrum

1.500

75

1.425

Werk

534

534

Onderwijs/arbeidsmarkt

533

533

MKB

533

533

Armoede, energiearmoede, gratis OV minima

2.000

344

1.656

Brainport voor iedereen, inwonersparticipatie

3.500

3.500

Innovatie, digitalisering, launching customer, bedrijventerreinen

2.000

2.000

Mobiliteit, fiets op één, verkeersveiligheid, ring

3.000

3.000

Woningbouw, grond, onrendabele toppen

3.500

3.500

Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds

3.200

3.171

29

Wijkagenda, gebiedsgericht werken

5.000

5.000

Wijkeconomie en wijkwinkelcentra

1.000

1.000

Binnenstad

1.700

1.700

Cultuur

667

667

Broedplaatsen/makerspaces

667

667

Nachtleven

666

666

Diversiteit en inclusie

2.000

600

1.400

Erfgoed

2.000

2.000

Sport

1.000

1.000

Informatiebeveiliging

1.800

440

1.360

Ontwikkelprogramma: Toekomstvaste Financiële Functie (TFF)

500

500

Ontwikkelprogramma: P&O

100

100

Bedrijfsvoering

1.400

1.400

Totaal

43.800

4.630

39.170

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32