Bijlagen

5. Investeringen

Overzicht investeringen

Taakveld

(bedragen x € 1.000)

Netto investeringen

realisatie 2021

begroot 2022

begroot 2023

begroot 2024

begroot 2025

begroot 2026

0.1 Bestuur

-

79

19

113

102

-

0.2 Burgerzaken

4

48

-

-

-

-

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-

-

-

-

-

92

0.4 Overhead

1.837

12.502

15.799

5.617

2.807

5.446

0.64 Belastingen overig

-

32

-

-

-

-

0 Bestuur en ondersteuning

1.840

12.662

15.818

5.729

2.909

5.538

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-

104

-

-

103

221

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.415

583

230

410

-

-

1 Veiligheid

4.415

687

230

410

103

221

2.1 Verkeer en vervoer

9.306

29.683

29.782

24.015

13.702

2.679

2.2 Parkeren

-747

-634

427

809

427

441

2.4 Economische havens en waterwegen

-

-

-

-

-

-

2.5 Openbaar vervoer

1.004

145

32

32

2.460

-

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

1.646

1.635

2.329

1.940

1.095

295

7.2 Riolering

1.402

24.027

3.869

1.391

694

362

2 Openbare ruimte

12.611

54.857

36.439

28.187

18.378

3.776

3.1 Economische ontwikkeling

290

-

-

-

-

-

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

152

26

-

-

-

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-

240

-

-

-

-

3 Economie

290

392

26

-

-

-

4.2 Onderwijshuisvesting

26.054

62.861

41.998

11.414

4.077

-

4 Onderwijs

26.054

62.861

41.998

11.414

4.077

-

5.2 Sportaccommodaties

4.489

14.750

17.643

14.030

10.402

1.185

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

1.732

2.291

1.271

324

4.085

987

5.4 Musea

55

510

437

100

30

33

5.5 Cultureel erfgoed

61

93

18

276

256

-

5 Sport en cultuur

6.337

17.643

19.369

14.731

14.773

2.205

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.661

1.756

214

894

409

-

6.3 Inkomensregelingen

-5

-

-

-

-

-

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-

-

50

-

112

-

6 Sociaal domein

1.656

1.756

264

894

521

-

7.3 Afval

330

414

298

-

-

-

7.4 Milieubeheer

42

2.768

1.015

370

-

-

7 Volksgezondheid en milieu

372

3.182

1.313

370

-

-

8.1 Ruimte en leefomgeving

-1.837

40.479

11.592

5.617

692

20

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

1.612

22.938

19.639

15.770

1.710

1.097

8.3 Wonen en bouwen

-1.051

10.837

4.762

139

1.943

134

8 Volkshuisvesting, leefomgeving

-1.276

74.254

35.992

21.527

4.345

1.251

TOTAAL

52.300

228.294

151.448

83.261

45.105

12.991

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32