Taakvelden

2.1 Verkeer en vervoer

In 2023 richten we ons vooral op:

Autoluw centrum en Masterplan: we beginnen met de uitwerking van het gedegen netwerkanalyse en het in het bestuursakkoord benoemde masterplan om de mobiliteitstransitie in de stad vorm te geven en de verkeerscirculatie in de komende jaren in goede banen te leiden. We richten ons op het voorkomen van doorgaand autoverkeer, een versnelling van de mobiliteitstransitie en een autoluw, groener en leefbaarder centrum; afgestemd op doorstromingsmaatregelen op de Ring en een gewenst gebruik van de radiale routes. Belangrijk onderdeel hiervan is het nemen van vervolgstappen naar een Nieuwe Fuutlaan.

Invulling geven aan gemaakte (MIRT) afspraken: we geven verdere invulling en uitwerking aan de afspraken die gemaakt zijn met onze (MIRT) partners: Rijk, provincie, regio en privaat. Het gaat dan onder andere om afspraken op het gebied van fietsinfrastructuur, werkgeversaanpak, hubs, en versterken van het HOV netwerk.

Fiets op 1: we geven invulling aan de Fiets op 1 met actualisatie van Agenda Fiets, uitvoering geven aan de fietsparkeerstrategie en vervolgstappen (naar realisatie) voor belangrijke doorfietsroutes tussen de omliggende kernen en economische toplocaties (HTCE – De Run, Eindhoven – Helmond, Eindhoven – Best – Den Bosch).

Brainport Bereikbaar: we zetten verder in op uitvoeringskracht van gedragsveranderingsaanpak met behulp van de regionale organisatie van Brainport Bereikbaar.

Elektrische (deel)mobiliteit: besluitvorming nieuw beleid op gebied van MaaS/deelmobiliteit en elektrisch laden. De actualisatie van het bestaande beleid omvat naast een goede evaluatie van de bestaande aanpak ook een integrale afstemming, het leren van ervaringen elders in het land en het ophalen van de mening van de inwoners.

Een aantrekkelijke en toekomstbestendige openbare ruimte: de openbare ruimte wordt klimaatadaptief en toegankelijk ingericht (conform het handboek openbare ruimte dat rekening houdt met het VN-verdrag Handicap). Groen en water worden zichtbaar versterkt door te ontharden (vergroenen). Dit draagt bij aan een leefbare en aantrekkelijke openbare ruimte. Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan groot- onderhoudsprojecten zoals de herinrichting van de Amazonelaan, Florencelaan en Robbenstraat. We dragen hiermee ook bij aan de ambitie om (ook vanuit andere thema's) de komende vier jaar 50 straten te vergroenen. In 2023 vergroenen we vanuit onderhoud openbare ruimte 5 straten. Vanuit toegankelijkheid openbare ruimte leveren we een bijdrage aan het op te stellen inclusiebeleid.

Duurzame openbare ruimte: we richten de openbare ruimte zo in dat deze uitnodigt tot bewegen en ontmoeten en het gebruik van duurzamer vervoer (fietsen en lopen) stimuleert. Dit doen we door het vergroenen van de openbare ruimte en het onderhouden van goede loop- en fietsverbindingen. We kijken samen met andere domeinen hoe we een vervolg kunnen geven aan de ommetjes. Ter verbetering van de fietsverbinding Eindhoven CS - De Run  bereiden we in 2023 het project Jozef Eiiasstraat voor in combinatie met groot onderhoud aan deze weg. Daarnaast vormen we in het kader van het wegenbeheerplan 2021-2024  minimaal 2 fietspaden om van tegels naar asfalt. We passen circulariteit toe, door zoveel mogelijk hergebruik van materialen en duurzaam asfalt. Verlichting die vervangen wordt, wordt uitgevoerd in LED.

Herinrichting Boschdijk: eén van de grotere onderhoudsprojecten is de herinrichting van de Boschdijk. Naast het plegen van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden willen we (met mede dekking uit het Fonds Bovenwijks) komen tot een groene, klimaat adaptieve, aantrekkelijke en verkeersveilige inrichting. Het ontwerp dat samen met belanghebbenden tot stand gekomen is, wordt in 2023 uitgevoerd.

Afstemming onderhoud op de omgeving: in 2023 starten we met de realisatie van sensoren op lichtmasten conform het Programma Stedelijke Verlichting. Met die sensoren kunnen we licht op maat leveren, hiermee kunnen we onder andere de natuurlijke leefomgeving meer beschermen. In 2023 vervolgen we de pilot bladkorven. In 2023 en 2024 evalueren we deze pilot om in 2024 te bepalen of en hoe bladkorven opnieuw geïntroduceerd kunnen worden. We sluiten aan op minimaal twee initiatieven op het gebied van zwerfafval. We investeren in ons straatmeubilair door banken te (ver)plaatsen en vervangen, waarmee we ontmoeting stimuleren en jong en oud prettig buiten in de wijk kunnen verblijven. We geven extra aandacht aan het gebruik van de Buiten Beter App als oren en ogen van de bewoners.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32