Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

 Verkeer, vervoer en waterstaat

De komende jaren staan we voor een grote opgave. We gaan  flink verdichten. Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven komen er tot 2040 62.000 woningen en 72.000 arbeidsplaatsen bij, waarvan zo’n 40.000 woningen binnen de gemeentegrenzen en zo’n  21.000 daarvan binnen de Ring. Voor de periode 2022-2025 is de ambitie om 12.000 woningen toe te voegen. Meer woningen betekent meer inwoners. Deze mensen gaan gebruik maken van de Eindhovense stedelijke voorzieningen. De druk op de openbare ruimte neemt daardoor toe. Het is van belang dat de leefomgeving leefbaar en aantrekkelijk blijft. We willen een aantrekkelijke, gezonde, groene en veilige stad zijn, met ruimte om fijn te wonen, te werken en te recreëren en met voorzieningen die goed bereikbaar zijn. We hebben oog voor duurzaamheid en een goed onderhouden en ingerichte openbare ruimte die ruimte biedt voor verblijven en bewegen. Daarnaast staan onze inspanningen in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht,  ondernemen, innoveren en meer ruimte voor prettig ontmoeten. Zo zorgen we ervoor dat Eindhoven een fijne plek blijft om te wonen en te werken.

Om invulling te geven aan onze ambities kiezen we ten aanzien van mobiliteit dan ook voor een vergaande mobiliteitstransitie en daarmee een verschuiving van autogebruik naar meer OV-gebruik, duurzame deelmobiliteit en verplaatsingen met de fiets en te voet. We zetten de fiets op 1! Door in te zetten op de mobiliteitstransitie en het realiseren van een goede doorstroming op de Ring werken we aan een ‘autoluwe binnenstad’ en zorgen we dat elke bewoner of bezoeker zich in Eindhoven uiteindelijk veilig, vlot  en schoon kan verplaatsen. Essentieel daarbij is de schaalsprong van het totale mobiliteitssysteem op stedelijk en regionaal niveau en verbetering van de internationale verbindingen. De bereikbaarheid van Eindhoven heeft niet alleen een lokaal, maar ook regionaal en (inter)nationaal belang. De snelwegen rondom Eindhoven, de robuuste rand, zijn essentieel voor de (inter)nationale bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en daarom blijven we hier samen met onze lokale, regionale en nationale partners actief op inzetten.

Ook het onderhoud en beheer van de openbare ruimte moet bijdragen aan een gezonde, economische en aantrekkelijke stad. De openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt. Dit geeft een grote druk op het onderhoud van de openbare ruimte. Het is daarom belangrijk dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte aan de  vastgestelde (basis)kwaliteit voldoet. Bewoners, ondernemers en bezoekers moeten prettig wonen in een schone, veilige en voor iedereen toegankelijke buurt, met voldoende plekken om elkaar te ontmoeten. Met de uitvoering van het jaarlijks onderhoudsprogramma en het uitvoeren van het dagelijks beheer en onderhoud willen we dit doel bereiken. Onderhoud aan de openbare ruimte is niet alleen een doel om de buitenruimte veilig en netjes te houden, maar ook een middel om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken. Duurzaamheid en klimaat worden hierin steeds belangrijker. Daarom wordt bij (her)inrichting van de boven- en ondergrondse infrastructuur waar mogelijk bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen. Ook wordt gekeken in hoeverre er vanuit de energietransitie meegelift kan worden in nieuwe projecten. In projecten ontharden en vergroenen we zoveel mogelijk en zorgen we voor een klimaatadaptieve inrichting. Dit doen we op een duurzame manier, bijvoorbeeld door het vervangen van verlichting door LED en het hergebruik van materialen. De inrichting is zodanig dat het bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte stimuleert en we houden rekening met toegankelijkheid. De projecten die we in de openbare ruimte uitvoeren, pakken we integraal aan met de thema's groen, water en verkeer om invulling te geven aan bovenstaande ambities. Dit geldt ook andersom vanuit de andere programma’s.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32