Bijlagen

8. Incidentele posten en structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

0. Bestuur en ondersteuning

- reserve opkomst verkiezingen

11

11

11

11

- reserve burgerzaken

486

543

486

7

486

7

486

7

- reserve onderzoek en ontwikkeling

425

425

425

425

- reserve kredietrisico's garanties geldleningen

35

35

35

35

- reserve duurzaamheidsfonds SVGG

138

13

157

157

2. Openbare ruimte

- reserve bovenwijkse voorzieningen

45

44

44

44

3. Economie

- reserve strategische sportevenementen

121

121

121

121

4. Onderwijs

- reserve internationale school

436

531

436

483

436

479

436

479

- kapitaallastenreserve uitbreiding ISE

115

115

115

5. Sport en cultuur

- reserve bovenwijkse voorzieningen

29

29

29

29

7. Volksgezondheid en milieu

- reserve bodemsanering

241

241

270

270

8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

- risicoreserve PSV

398

398

398

398

- reserve bovenwijkse voorzieningen

64

85

118

118

Totaal structurele mutaties aan reserves

2.217

1.286

2.238

691

2.300

831

2.300

831

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32