Bijlagen

8. Incidentele posten en structurele mutaties reserves

Structureel begrotingssaldo

2023

2026

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

P1 Veiligheid

37,1

-1,8

35,3

36,3

-1,8

34,5

P2 Openbare ruimte

95,9

-31,6

64,3

105,7

-40

65,7

P3 Economie

21,1

-15,9

5,2

23,7

-18,5

5,2

P4 Onderwijs

48,4

-9,1

39,3

41,1

-6,2

34,9

P5 Sport en cultuur

72,5

-16,4

56,1

73,8

-16,4

57,4

P6 Sociaal Domein

461,6

-132,6

329,0

435,6

-133,5

302,1

P7 Volksgezondheid en milieu

57,2

-36,1

21,1

56,1

-36,5

19,6

P8 Volkshuisvesting, lo en stedelijke vernieuwing

94,2

-66,0

28,2

48,3

-29,8

18,5

P0 Bestuur en Ondersteuning

30,9

-20,3

10,6

102,1

-25,5

76,6

Totaal van de programma's

918,9

-329,8

589,1

922,7

-308,2

614,5

Algemene dekkingsmiddelen

-

-669,7

-669,7

-

-702,8

-702,8

Overhead

96,4

-1,9

94,5

94

-1,8

92,2

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

0,2

-

0,2

0,2

-

0,2

Mutaties reserves

73,1

-87,2

-14,1

3,5

-7,6

-4,1

Geraamd resultaat

1.088,6

-1.088,6

-

1.020,4

-1.020,4

-

Incidentele baten en lasten

7,3

-4,4

Structureel begrotingssaldo

-7,3

4,4

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32