Bijlagen

7. Financieel overzicht

BATEN

uitkering uit gemeente-
fonds

overige rijks-
bijdragen

belastingen en heffingen

goederen en diensten

overige overdrachten

overig

Onttrekking
reserves

totaal baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

-407

0

0

-17

-424

1.2 Openbare orde en veiligheid

0

0

-461

-949

0

0

0

-1.410

1 Veiligheid

0

0

-461

-1.356

0

0

-17

-1.834

2.1 Verkeer en vervoer

0

-925

-570

-2.018

0

0

-362

-3.875

2.2 Parkeren

0

0

-124

-1.775

0

0

-3.207

-5.106

2.3 Recreatieve havens

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4 Economische havens en waterwegen

0

0

-60

-58

0

0

0

-118

2.5 Openbaar vervoer

0

0

-12

0

0

0

-344

-356

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

0

0

0

-208

0

0

-897

-1.105

7.2 Riolering

0

-307

-24.989

-532

0

0

307

-25.521

2 Openbare ruimte

0

-1.232

-25.755

-4.591

0

0

-4.503

-36.081

3.1 Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

-60

-60

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

-12.065

0

0

0

-12.065

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0

-44

-670

0

-324

0

0

-1.038

3.4 Economische promotie

0

0

-2.557

-260

0

0

0

-2.817

3 Economie

0

-44

-3.227

-12.325

-324

0

-60

-15.980

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Onderwijshuisvesting

0

0

0

-2.724

-63

0

-4.038

-6.825

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0

-5.986

0

-37

-298

0

-639

-6.960

4 Onderwijs

0

-5.986

0

-2.761

-361

0

-4.677

-13.785

5.1 Sportbeleid en activering

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2 Sportaccommodaties

0

-1.168

0

-9.908

-51

0

-37

-11.164

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

0

0

0

-4.076

0

0

-97

-4.173

5.4 Musea

0

0

0

-1.046

0

0

-582

-1.628

5.5 Cultureel erfgoed

0

-70

0

-66

0

0

-67

-203

5.6 Media

0

0

0

0

0

0

0

0

5 Sport en cultuur

0

-1.238

0

-15.096

-51

0

-783

-17.168

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

0

-2.293

0

-1.784

0

0

-150

-4.227

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

0

-121.203

0

-80

-2.794

-50

0

-124.127

6.4 WSW en beschut werk

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

0

-297

0

0

0

0

-785

-1.082

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

0

0

0

0

-2.042

0

0

-2.042

6.71B Begeleiding (WMO)

0

-537

0

0

0

0

0

-537

6.71C Dagbesteding (WMO)

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

0

0

0

0

0

0

0

0

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

0

0

0

6.72A Jeugdhulp begeleiding

0

0

0

0

0

0

0

0

6.72B Jeugdhulp behandeling

0

0

0

0

0

0

0

0

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

0

0

0

0

0

0

0

0

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

0

0

-478

0

0

0

-478

6.73A Pleegzorg

0

0

0

0

0

0

0

0

6.73B Gezinsgericht

0

0

0

0

0

0

0

0

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

0

0

0

0

0

0

0

0

6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

0

0

0

0

0

0

0

0

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

0

0

0

0

0

0

0

0

6.74C Gesloten plaatsing

0

0

0

0

0

0

0

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

0

0

0

0

6.81A Beschermd wonen (WMO)

0

0

0

0

-850

0

0

-850

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

0

0

0

-208

0

0

-21

-229

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

0

0

0

6.82A Jeugdbescherming

0

0

0

0

0

0

0

0

6.82B Jeugdreclassering

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Sociaal domein

0

-124.330

0

-2.550

-5.686

-50

-956

-133.572

7.1 Volksgezondheid

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3 Afval

0

0

-28.917

-10

0

0

0

-28.927

7.4 Milieubeheer

0

-4.266

0

-2.085

-125

-87

-3.932

-10.495

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

0

-648

0

0

0

0

-648

7 Volksgezondheid en milieu

0

-4.266

-29.565

-2.095

-125

-87

-3.932

-40.070

8.1 Ruimte en leefomgeving

0

0

0

-1.853

-145

-1.266

-7.208

-10.472

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

0

-682

0

-51.086

0

0

487

-51.281

8.3 Wonen en bouwen

0

0

-7.276

-2.745

-889

-20

-1.536

-12.466

8 Volkshuisvesting, leefomgeving

0

-682

-7.276

-55.684

-1.034

-1.286

-8.257

-74.219

0.1 Bestuur

0

0

0

-236

-186

0

-245

-667

0.2 Burgerzaken

0

-556

-2.892

-104

0

0

-543

-4.095

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

0

0

-95

0

0

0

-95

0.4 Overhead

0

0

0

-1.539

-350

0

-63.206

-65.095

0.5 Treasury

0

0

0

0

0

-4.257

0

-4.257

0.61 OZB woningen

0

0

-39.689

0

0

0

0

-39.689

0.62 OZB niet-woningen

0

0

-44.498

0

0

0

0

-44.498

0.63 Parkeerbelasting

0

0

-16.188

0

0

0

0

-16.188

0.64 Belastingen overig

0

0

-2.342

-535

-10

-15

0

-2.902

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

-578.404

0

0

0

0

0

0

-578.404

0.8 Overige baten en lasten

0

0

0

-35

0

0

0

-35

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Bestuur en ondersteuning

-578.404

-556

-105.609

-2.544

-546

-4.272

-63.994

-755.925

Eindtotaal

-578.404

-138.334

-171.893

-99.002

-8.127

-5.695

-87.179

-1.088.634

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32