Taakvelden

7.4 Milieubeheer

In 2023 richten we ons vooral op:

Cumulatief beheerste situatie fysieke leefomgeving: we monitoren en rapporteren de fysieke kwaliteit van de bodem, lucht, geluid, risico’s externe veiligheid en elektromagnetische straling, alsmede de beleving daarvan door de inwoners;

Saneren en onderzoeken locaties: we breiden het peilbuizensysteem uit voor gebiedsgericht grondwaterbeheer in het Centrum en Strijp S, starten de bodemsaneringen aan de Tapuitstraat en de Eimerick, voorzien de woningen aan de Leenderweg (binnen De Ring) van gevelisolatie geluid en brengen stil asfalt aan op de wegvakken Marconilaan en Leenderweg buiten De Ring. Daarnaast bereiden we het actieplan EU-richtlijn omgevingslawaai voor (vaststelling in 2024 door het college);

Verbeteren woonsituatie: we dragen bij aan uitvoering van het integrale gezondheidsbeleid met de engagementstrategie “de stap naar gezonder”, alsmede de vastgestelde uitvoeringsagenda ten aanzien van gezonde verstedelijking. We ondersteunen bij de voorbereiding van ruimtelijke projecten en participeren in de Brabantse bestuurlijke stikstoftafel ter uitwerking van de governance voor en gebiedsgerichte aanpak van reductie van de stikstofuitstoot. We onderzoeken en implementeren de Best Bestaande Technieken bij de bedrijven op De Hurk die het meeste overlast geven. Daarnaast maken een start met implementeren van Longen van de stad (afvangen van (ultra)fijnstof) in openbare parkeergarages, en testen daarbij de werking van CO₂ filtering;

Verbeteren uitvoering milieubeleid en -taken: we stellen met betrekking tot de Omgevingswet beleidsregels vast voor Milieugezondheidsrisico en Geur, regelen het benodigde milieu instrumentarium in, werken het Bidbook Schone Lucht Akkoord uit ten aanzien van houtstook en scooters. We implementeren het plan van aanpak uitwerking Rekenkameronderzoek Odzob ter uitvoering van de VTH taken. Ook al voldoet de luchtkwaliteit aan de Europese norm, we gaan door met het werken aan gezondere lucht voor al onze inwoners. We streven ernaar om in 2030 te voldoen aan de WHO-norm voor luchtkwaliteit. We actualiseren het luchtbeleid. Het Rijk zal substantieel moeten bijdragen in relatie tot de opdracht die er ligt.

Uitvoeren Klimaatplan: de doelstellingen, projecten, activiteiten en inspanningsverplichtingen van het klimaatplan zijn, waar mogelijk, ondergebracht in de taakvelden onder de toepasselijke programma’s zoals de programma’s verkeer, vervoer en waterstaat, economie, volksgezondheid en milieu en volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing. Een samenvattend overzicht van alle inspanningen is verwerkt in bijlage 4 in deze begroting. Een verdiepend inzicht op het verminderen van CO₂-uitstoot in de stad en de inzet voor de uitvoering van het klimaatplan staan in de klimaatbegroting 2023.

CO2 en klimaat: zie bijlage 4 en de Klimaatbegroting 2023 (bijlage).

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32