Taakvelden

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

In 2023 richten we ons vooral op:

Vergroenen Binnenstad: we gaan verder met de vergroening van het Kernwinkelgebied / centrum Zo wordt de vergroening van het Stratumseind opgeleverd en starten we met de vergroening van de Demer. Enerzijds maken we een inhaalslag op het achterstallig onderhoud binnen de ring, maar werken tegelijkertijd verder aan de plannen voor een aantal groenplekken uit het Groenplan Centrum binnen de ring voor thema’s zoals gevelgroen en biodiversiteit, en op locaties zoals Wilhelminaplein, Stadhuisplein, Victoriapark en Stationsplein. De aanvullende middelen uit het Bestuursakkoord zijn essentieel om (een deel van het onderhoud in het Centrum én de juiste onderzoeks- en voorbereidingskosten voor concrete initiatieven uit Groenplan Centrum van de benodigde dekking te voorzien.

Vergroenen Wijken: we gaan door met vergroenen van de groenarme wijken en zetten in op het realiseren van ca. 5000m2 (in de periode tot en met plantseizoen 2024/ 2025) groen erbij. We breiden het kruidenrijk gras dieper in de wijken uit, ook op kleinschaliger niveau. Wij doen dit voor onder meer biodiversiteitsdoelen (naast dat dit aantrekkelijk is, profiteren onder andere insecten en vogels hiervan), beleving en klimaatadaptatie.

Versterken Groene Wiggen: we bereiden het (deels) openstellen van landgoed De Wielewaal (in 2025) verder voor. De verschillende projecten onder het uitvoeringsprogramma Genneper Parken worden gefaseerd voorbereid. Afhankelijk van beschikbare personele capaciteit kan gestart worden met de uitvoering van de vergroening van P4 en de Wim van Tuijllaan.  We werken door aan de verdere realisatie van Natuurnetwerk Brabant. Zo wordt de uitvoering van de percelen die vallen onder de 1e subsidieaanvraag voor het Bod-B5 gerealiseerd in het veld. En wordt de uitvoering van de 2e subsidieaanvraag verder voorbereid voor uitvoering vanaf 2023. Ook worden nieuwe subsidieaanvragen ingediend (Het Bod-B5 loopt door tot en met 2027).

Speelplaatsen: we maken speelvoorzieningenbeleid. We maken de openbare speelvoorzieningen verder toegankelijk, in lijn met het VN verdrag en zoals verwoord in de RIB van 8 maart 2022. Waar vervanging van de toestellen kansrijk is, zetten we (in overleg met omwonenden) de beweging door naar ‘natuurlijk spelen’, waardoor we meer groene speelplaatsen creëren. Ook stimuleren we de vergroening van schoolpleinen.

Onderhoudsprogramma: we voeren het jaarlijks integraal onderhoudsprogramma uit waarbij we waar mogelijk het groen uitbreiden. We werken een beheerplan uit waarmee beter inzichtelijk gemaakt wordt wat nodig is om het huidig groen te beheren en onderhouden. We streven naar ontharding waar mogelijk.

Versterken partnerships: in de context van de schaalsprong én klimaatverandering is de vergroeningsopgave groot. Omdat we die niet alleen kunnen invullen zoeken we hierin niet alleen de samenwerking met lokale partners (zoals inwoners en ontwikkelaars) maar ook met landelijke/regionale partners (zoals Provincie en Rijk) om noodzakelijke aanpassing in wet- en regelgeving en/of aanvullende financiering te bewerkstelligen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32