Taakvelden

0.1 Bestuur

In 2023 richten we ons vooral op:

Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven:: in 2023 stellen we de nieuwe samenwerkingsagenda’s voor 2023 - 2026 vast en starten we  met de uitvoering.

BrabantStad: in 2023 stellen we de herijkte stedelijke agenda BrabantStad vast voor 2023 - 2026  en starten we met de uitvoering. Belangrijk uitgangspunt voor Eindhoven is dat het lichte bestuurlijke karakter van het BrabantStad netwerk behouden blijft en dat de agenda resultaatgericht is. Voor ons staat het belang van de ontmoeting en de inhoudelijke meerwaarde van de samenwerking (vanuit stedelijk perspectief) centraal.

Versterking van triple helix-samenwerking: ontwikkeling van een Sociale Brainport Agenda, waarbij de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven wordt uitgebreid met maatschappelijke organisaties en wordt gezocht naar nieuwe ideeën en creatieve vormen om inwoners beter te betrekken bij beleids- en besluitvorming.

Samenwerking op Europese schaal: voor positionering, belangenbehartiging en aantrekken van middelen voor het realiseren van onze stedelijke ambities, waarin de Europese missie Klimaatneutrale en Slimme steden en de onderhandelingen voor het klimaatcontract een belangrijk speerpunt is. We herijken de speerpunten en prioriteiten voor inzet op basis van het nieuwe collegeprogramma en de daaruit voortvloeiende Eindhovense opgaven.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32