Paragrafen

3a. Lokale heffingen

Kostendekkendheid

Rioolheffing

x € 1.000

0.8 BTW/BCF

1.544

7.2 Riolering

8.342

Reserves en voorzieningen

11.862

Personeelskosten

1.961

Overhead

1.311

Totaal kosten

25.020

Eigenarendeel

23.425

Gebruikersdeel

1.554

Overige opbrengsten

35

Totaal opbrengsten

25.014

Kostendekkingspercentage

100%

bedragen x € 1.000

Reinigingsheffingen

x € 1.000

0.8 BTW/BCF

2.986

2.1 verkeer en vervoer

1.681

5.7 Openbaar groen

457

6.3 Inkomen (kwijtschelding)

1.400

7.3 Afval

21.928

0.8 Overige baten en lasten

-30

Personeelskosten

581

Overhead

288

Totaal kosten

29.291

Eenpersoonshuishoudens

9.216

Tweepersoonshuishoudens

8.600

Driepersoonshuishoudens

3.812

Meerpersoonshuishoudens

6.441

Bedrijven

828

Totaal opbrengsten

28.897

Kostendekkingspercentage

99%

bedragen x € 1.000

Begraafplaatsrechten

x € 1.000

7.5 Begraafplaatsen

797

Personeelskosten

Overhead

44

Totaal kosten

841

Begraafrecht

304

Grafrecht

292

Aula

22

Reserveren

30

Totaal opbrengsten

648

Kostendekkingspercentage

77%

bedragen x € 1.000

Kanaalrechten

x € 1.000

2.4 Economische havens

139

Personeelskosten

Overhead

Totaal kosten

139

Kanaalrechten

60

Totaal opbrengsten

60

Kostendekkingspercentage

43%

bedragen x € 1.000

Marktgeld

x € 1.000

3.3 Bedrijfsloket

534

Personeelskosten

Overhead

295

Totaal kosten

829

Marktgelden

577

Totaal opbrengsten

577

Kostendekkingspercentage

70%

bedragen x € 1.000

Naheffingsaanslagen

x € 1.000

1.1 Informatieverwerking

354

Personeelskosten

2.529

Overhead en kapitaallasten

1.330

Totaal kosten

4.213

Op te leggen bonnen

3.379

Oninbare bonnen

Totaal opbrengsten

3.379

Kostendekkingspercentage

100%

bedragen x € 1.000

Titel 1 Algemene dienstverlening

Taakveld (A)

Overhead (B)

Totale Kosten (A+B)

Totale opbrengsten

Kosten-dekking

H 1 Vervallen

-

-

H 2 Taxivergunning

7

6

13

10

77%

H 3 Verkeer en vervoer

191

61

252

124

49%

H 4 Gebruik openbare grond

215

141

356

388

109%

H 5 Bouwhinder

16

10

26

28

108%

H 6 Kansspelen

25

21

46

5

11%

H 7 Leegstand 

1

1

2

1

50%

H 8 Collectevergunning

3

3

6

1

17%

bedragen x € 1.000

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Taakveld (A)

Overhead (B)

Totale Kosten (A+B)

Totale opbrengsten

Kosten-dekking

H 1 Begripsomschrijvingen

-

-

H 2 Conceptaanvraag

453

297

750

86

11%

H 3 Omgevingsvergunning

4.084

2.259

6.343

6.957

110%

H 4 Vermindering en afwijking eerder ingediende aanvraag

-

-

H 5 Vermindering en teruggaaf

-

-

H 6 Bestemmingswijzigingen / herzieningen

15

9

24

15

63%

H 7 Sloopvergunning

4

2

6

6

100%

H 8 In deze titel niet benoemde beschikking en overige diensten

-

-

bedragen x € 1.000

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Taakveld (A)

Overhead (B)

Totale Kosten (A+B)

Totale opbrengsten

Kosten-dekking

H 1 Horeca

128

101

229

232

101%

H 2 Organiseren evenementen 

428

384

812

176

22%

H 3 Prostitutiebedrijven

25

20

45

48

107%

H 4 Vermindering en teruggaaf

-

-

H 5 Huisvesting

27

12

39

38

97%

H 6 Telecommunicatie, kabels en leidingen

205

117

322

323

100%

H 7 Standplaats

104

66

170

90

53%

H 8 Winkeltijdenwet

3

3

0%

H 9 In deze titel niet benoemde beschikking

3

3

6

1

17%

bedragen x € 1.000

Titel 1 Algemene dienstverlening

Taakveld (A)

Overhead (B)

Totale Kosten (A+B)

Totale opbrengsten

Kosten-dekking

H 1 Algemene Verstrekkingen

-

-

H 2 Huwelijken / partnerschap

100

32

132

218

165%

H 3 Reisdocumenten en (vervangende) Nederlandse identiteitskaart

781

228

1.009

899

89%

H 4 Rijbewijzen

522

259

781

650

83%

H 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

137

99

236

175

74%

H 6 Verstrekkingen uit het kiezersregister

-

-

H 7 Vervallen

-

-

H 8 Overige producten burgerzaken

757

117

874

277

32%

Kostendekking Titel 1

2.297

735

3.032

2.219

73%

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32