Onderwijs

Inleiding

We zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor kwalitatieve onderwijshuisvesting. Daarvoor stellen we samen met de PO en VO schoolbesturen Integrale Huisvestings Plannen op. Daarin worden projecten van meerdere schoolbesturen gezamenlijk afgewogen en op elkaar afgestemd. De komende jaren gaan we toewerken naar een lange termijn planning (16 jaar). Daarnaast kunnen de scholen programma aanvragen indienen die jaarlijks worden beoordeeld.

We hebben als gemeente de volgende wettelijke taken op het terrein van onderwijs:

 • bestrijden van onderwijsachterstanden;
 • toezicht en handhaving kinderopvang;
 • toezicht openbaar onderwijs;
 • handhaven Leerplichtwet;
 • uitvoeren van regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC);
 • tegengaan van voortijdig schoolverlaten (VSV);
 • uitvoeren van Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB);
 • zorgdragen voor leerlingenvervoer.

Daarnaast werken we in 2023 met de partners in de stad intensief samen op de volgende onderdelen:

 • Lokaal Educatieve Agenda en aanpak corona en jeugd:

We werken samen met LEA (Lokale Educatieve Agenda) partners om voor iedereen in de leeftijd van 0-23 jaar ontwikkelkansen te creëren. We geven samen uitvoering aan de Lokaal Educatieve Agenda 2020-2024 en in 2023 gaan we aan de slag met het kader vanaf 2024 en verder. Daarnaast voeren we ook samen met deze partners in 2023 het “programma jeugd en corona” uit om kwetsbare kinderen en jongeren te helpen.

De agenda is gericht op een betere aansluiting onderwijs-jeugdhulp én ontwikkelkansen voor iedereen, waaronder het bevorderen van kansengelijkheid, het bevorderen van actief burgerschap en het bestrijden van onderwijsachterstand. In 2022-2023 wordt bijvoorbeeld concreet ingezet op de rijke schooldag op scholen in Eindhoven, het bevorderen van actief burgerschap middels initiatief maatschappelijke diensttijd (MDT), het terugdringen van laaggeletterdheid door een leesoffensief, het bestrijden van onderwijsachterstanden door inzet van voor- en vroegschoolse educatie op SPILcentra (spelen, integreren en leren), het verbeteren van aansluiting onderwijs-jeugdhulp middels pilots integraal arrangeren in het primair en voortgezet onderwijs. We monitoren de resultaten jaarlijks via de LEA monitor. De intensivering rondom Rijke Schooldag nemen we mee in de huidige LEA en opzet voor de nieuwe LEA vanaf 2024.

 • Aanpak voortijdig schoolverlaten

We zetten extra in voor de aanpak voortijdig schoolverlaters (VSV) in de stad Eindhoven om het percentage vsv-ers in de stad Eindhoven te laten dalen. Overigens zijn de cijfers in vergelijking met andere steden lager. Naast de bestaande instrumentaria en het intensiveren van de ’huisbezoeken’ gaan de onderwijsinstellingen VSV vooral tegen met een meer integrale en preventieve aanpak voor jongeren tot 23 jaar. Dit omdat we niet geloven in bestraffen, maar in motiveren.
Daarnaast gaan we vanuit arbeidsmarktbeleid in gesprek met werkgevers over hoe we samen een duurzaam perspectief kunnen gaan bieden aan de jongeren, die dankzij gunstige arbeidsmarkt nu voortijdig instromen op de arbeidsmarkt – de zgn. ‘groen pluk’ - met daarbij de focus op het behalen van een startkwalificatie.

 • Aanpak Laaggeletterdheid

We werken samen met kernpartners laaggeletterdheid om de basisvaardigheden van volwassenen te bevorderen. We voeren het herijkte stadsplan basisvaardigheden uit dat zich richt op preventie (gezinsaanpak), vergroten bereik, passend aanbod en bewustwording. In 2023 gaan we aan de slag met een plan voor 2024 en verder. Daarnaast geven we invulling aan de bestuurlijke opdracht om te komen tot stadsdeelbibliotheken. Voor allebei de opgaven (stadsdeelbibliotheek en laaggeletterdheid) gebruiken we de intensiveringsmiddelen vanuit het bestuursakkoord.

 • Kansengelijkheid en inclusie MBO,HBO en WO

Het onderwijs biedt gelijke kansen voor individuen om onderwijs te genieten en om zich te vormen, te ontwikkelen en te scholen gedurende de levensloop (definitie onderwijsraad). Samen met het MBO, HBO en WO worden in 2023 gesprekken gevoerd om kansengelijkheid en inclusie binnen het onderwijs, ook in Eindhoven, nadrukkelijk op de agenda te plaatsen en de belemmeringen samen aan te pakken en/of aan te kaarten in Den Haag.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32