Taakvelden

0.8 Overige baten en lasten

In dit taakveld zijn de overige baten en lasten ondergebracht die niet tot een specifiek taakveld behoren, zoals het budget voor onvoorziene kosten, stelposten en verrekeningen tussen sectoren voor het BTW Compensatiefonds (BCF). In dit taakveld is een structureel bedrag van € 242.000 opgenomen als algemeen dekkingsmiddel voor onvoorzien.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32