Taakvelden

7.2 Riolering

In 2023 richten we ons vooral op:

Basisvoorzieningen in stand houden: het rioolstelsel en de hemel- en grondwatervoorzieningen houden we (samen met onze waterpartners) op doelmatige wijze in stand en verbeteren we waar mogelijk.

Zichtbare waterstructuren: deze dragen bij aan een leefbare, aantrekkelijke en gezonde stad. Ook leidt dit tot minder wateroverlast, verdroging en hittestress en verbetering van de waterkwaliteit en de groenstructuren. Een voorbeeld hiervan is het terugbrengen van de Gender in de stad.

Beheersbaar grondwatersysteem om de aan de grond gegeven bestemming mogelijk te houden: we bestrijden de huidige grondwateroverlast duurzaam en proberen te voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen leiden tot grondwateroverlast.

Gedeeld eigenaarschap voor een klimaatrobuuste stad: we stimuleren (o.a. via subsidieregelingen en een gerichte communicatie strategie) groene daken en gevels, groen-blauwe schoolpleinen en bedrijventerreinen, afkoppelen van verhard oppervlak en ontharden / ontstenen & vergroenen van particulier terrein.

Klimaatbestendig en waterrobuust tot in de haarvaten van de stad: door afkoppelen van hemelwater en het realiseren van (liefst groene) waterberging in de openbare ruimte. Zo voorkomen we hittestress verdroging (sponswerking van de stad) en (hemel)wateroverlast.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32