Taakvelden

7.2 Riolering

x € 1.000

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Lasten

19.069

21.443

24.195

28.514

30.719

32.128

Baten

-20.129

-22.452

-25.828

-29.840

-32.045

-33.454

Mutatie reserves

-148

0

307

0

0

0

Saldo

-1.208

-1.009

-1.326

-1.326

-1.326

-1.326

Toelichting taken

Lasten

Baten

Reserve

Opbrengsten uit rioolheffing bij eigenaren van een woning, bedrijfspand of perceel met een rioolaansluiting

-23.425

*

De rioolopbrengsten zijn gestegen door een verhoging van de riooltarieven. Dit is nodig voor investeringen in klimaatadaptatie (conform bestuursakkoord), voor onderhoud oppervlaktewater en voor inflatiedekking van investeringen. In de paragraaf 3a is o.a. de samenhang met de lokale lasten toegelicht.

Opbrengsten uit rioolheffing bij afvoer van meer dan 500m3 afvalwater per jaar

-1.554

Overige opbrengsten

-342

307

Afvalwater: taken behorend bij de invulling van de afvalwaterzorgplicht voor de inzameling en afvoer van huishoudelijk afvalwater in het stedelijk gebied

2.491

Hemelwater: taken behorend bij de invulling van zorgplicht voor de doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater in het stedelijk gebied.

1.097

Waterhuishouding: taken behorend bij afvoer van grondwater en hemelwater via Eindhovense watergangen en beheer van watergangen.

746

Overkoepelend over alle rioleringstaken (exclusief apparaatskosten):

-taken behorend bij Rioleringszorg in het algemeen, waaronder ook grondwatertaken

2.583

-dotatie aan de voorziening voor investeringen afval- en hemelwater

12.562

*

De verhoging van de riooltarieven stelt ons onder meer in staat om extra middelen, die nodig zijn voor genoemde investeringen, te doteren aan de voorziening. In 2023 is de stijging € 1,6 miljoen.

Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h).

1.961

Kapitaallasten (zie paragraaf 3h)

2.269

Overig

486

-507

Totaal

24.195

-25.828

307

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32