Veiligheid

Inleiding

Eindhoven moet een stad zijn waarin de mensen die er wonen, werken en verblijven, zich veilig voelen en veilig zijn. Dat is een basisvoorwaarde voor brede welvaart. Het succes van de stad en de regio zorgt ervoor dat Eindhoven steeds grootstedelijker en internationaler wordt. Deze ontwikkeling brengt ook met zich mee dat we te maken hebben met een toename van complexe veiligheidsvraagstukken. Daarnaast heeft de afgelopen periode ook laten zien dat er onvoorziene omstandigheden met veel impact kunnen plaatsvinden. Zo heeft de coronacrisis diepe sporen nagelaten in onze samenleving en ook vanuit veiligheid veel inzet gevraagd.

Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot tussentijdse herprioritering en zijn daarmee van invloed op de te realiseren veiligheidsdoelstellingen. Het huidige door de raad vastgestelde beleidskader veiligheid, dat de basis vormt voor onze veiligheidsaanpak, loopt tot en met 2022. Inmiddels zijn we gestart met het opstellen van het nieuwe beleidskader veiligheid.
In het nieuwe beleidskader dient met de raad gekozen te worden wat de veiligheidsthema’s voor de komende jaren zijn. Veiligheidsthema’s die goed aansluiten op de ontwikkelingen op het gebied van kwetsbare groepen, verschuivingen in delicten, aanpassingen in werkwijzen van criminelen, veranderingen in de verwevenheid van criminele netwerken, verscherping van maatschappelijke tegenstellingen, maar ook veranderingen in zorgen en behoeften van inwoners en ondernemers. Daarbij is het belangrijk dat de nader te bepalen veiligheidsthema’s goed aansluiten op de landelijke veiligheidsagenda, het Regionaal Veiligheidsplan en het bestuursakkoord Samen morgen mooier maken.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32