Taakvelden

5.5 Cultureel erfgoed

In 2023 richten we ons vooral op:

We werken in lijn met de Omgevingswet en verbeteren de informatievoorziening: vooralsnog gaan we ervan uit dat de Omgevingswet ingaat op 1-1-2023. Het speerpunt is dat we gaan werken in lijn met de Omgevingswet en de informatievoorziening verbeteren, waaronder start digitale ontsluiting van het archeologisch depot.

Herinrichting van de openbare ruimte aangrijpen om Erfgoed zichtbaar te maken: we kunnen werk met werk maken door op het moment dat de openbare ruimte wordt (her)ingericht, deze gelegenheid aan te grijpen om ook eventueel aanwezige erfgoedwaarden zichtbaar te maken.

Doorontwikkelen van het Erfgoedhuis: het Erfgoedhuis is ons regionaal archeologisch en beeldhistorisch kennis-, ontmoetings- en doecentrum. Hierin en van hieruit laten we de stad actief kennis maken met ons gezamenlijk verleden, deels vanuit onze wettelijke taken op dit gebied. We zoeken uitdrukkelijk de verbinding met het heden door combinaties te maken met kunst en design. We stimuleren het aantal bijdragen van het Erfgoedhuis aan kennisontwikkeling, publieksbereik en de publieksdeelname aan erfgoed.

We wijzen gebouwen uit de wederopbouwperiode aan als gemeentelijk monument: tot uitvoering van de vastgestelde erfgoeddoelen wordt geïnventariseerd welke gebouwen en complexen uit de wederopbouwperiode (tot 1965) monumentwaardig zijn en per geval wordt een afgewogen besluit genomen over de wijze van bescherming van de erfgoedwaarden.

Voor de gebouwen die de raad in de motie ‘Bescherming waardevolle gebouwen Eindhoven’ heeft ingediend komen we tot een afweging voor bescherming: de motie is in februari 2021 ingediend (en ingetrokken na toezegging door de wethouder). In december 2021 is per RIB een stand van zaken geschetst: na bureaustudie is een selectie van 19 gebouwen gemaakt, waarvoor nader onderzoek wordt uitgevoerd. Op basis daarvan zal de afweging tot bescherming worden gemaakt.

Ambities: voor de erfgoed ambities is gedurende deze bestuursperiode een bedrag van € 2 miljoen incidenteel beschikbaar. We alloceren € 1,5 miljoen aan het maken en uitvoeren van de Erfgoeddoelen 2023-2026. We alloceren € 250.000 om te kunnen investeren in het behouden en bewaren van uniek erfgoed. We reserveren € 250.000 voor het verstevigen van onze projectmanagement organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32