Bijlagen

6. Kerngegevens

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die de gemeente naar eigen inzicht mag besteden. Dit betreft onderstaande onderdelen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (x 1.000)

2023

2024

2025

2026

Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is

OZB

84.167

84.167

84.167

84.167

Hondenbelasting

1.221

1.221

1.221

1.221

Precariorechten

1.121

1.121

1.121

1.121

Uitkeringen gemeentefonds

Gemeentefonds

578.404

612.934

647.312

613.360

Dividend

BNG

400

400

400

400

Eindhoven Airport

113

113

113

113

Enexis

15

15

15

15

Saldo financieringsfunctie

Financieringsfunctie

535

-1.655

-1.103

-905

Overige algemene dekkingsmiddelen

Rente eigen kapitaal

1.519

926

973

961

Rente belegde reserves

1.987

2.387

2.252

2.146

Vennootschapsbelasting

pm

pm

pm

pm

Subtotaal

669.482

701.629

736.471

702.599

Onvoorzien

242

242

242

242

Totaal algemene dekkingsmiddelen

669.724

701.871

736.713

702.841

Bij de lokale heffingen geldt een onderscheid tussen heffingen waarvan de besteding gebonden is en heffingen waarvan dat niet zo is. De belangrijkste niet-gebonden lokale heffing vormt de OZB en in beduidend mindere mate de hondenbelasting en precariorechten. De belangrijkste gebonden lokale heffingen zijn de afvalstoffenheffing, rioolrechten en de legesinkomsten.
De uitkeringen gemeentefonds zijn op basis van de meicirculaire 2021 opnieuw berekend en in de meerjarenbegroting 2022-2025 opgenomen. De weergegeven bedragen zijn inclusief de stelpost BCF-plafond en de stelpost jeugdhulp (vanaf 2023).  Het saldo financieringsfunctie betreft het saldo van alle betaalde en ontvangen rente. Er wordt geen rente bijgeschreven op reserves en voorzieningen. Deze rente valt vrij ten gunste van de algemene middelen.
Jaarlijks is in de begroting een bedrag van € 239.000 voor onvoorziene lasten opgenomen, voor niet begrote uitgaven die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn (de 3 o’s).

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32