Bijlagen

10. Reserves en voorzieningen

Voorziening   (x € 1.000)

01-01-2023

Toevoeging

Aanwending

31-12-2023

Voorziening ter egalisering van kosten

1.579

-700

0

879

Voorziening tariefsegalisatie riolering

Egalisatie van tarieven om tekorten of overschotten uit rioolexploitatie op te vangen.

1.579

-700

0

879

.

Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven

7.285

12.562

16.331

3.516

Voorziening Riolen

Wordt ingezet voor vervangings- en verbeteringsinvesteringen uit GRP.

7.285

12.562

16.331

3.516

.

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

500

500

0

1.000

Voorziening afvalstoffen

Opvangen schommelingen afvalstoffenheffing (huishoudens) en reinigingsrecht (bedrijven).

500

500

0

1.000

.

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.300

0

425

875

Voorziening risico's schulddienstverlening

Ten behoeve van oninbare leningen verstrekt door Schulddienstverlening (Stadsbank)

83

0

0

83

Voorziening voormalig personeel

Kosten voormalig personeel

341

0

60

281

Voorziening frictiekosten ombuigingen

Financiering van de frictiekosten van boventalligen uit Route 2014 voortvloeiende personele taakstellende bezuiniging.

19

0

19

0

Voorziening sociaal plan medewerkers IJsbaan

Afwikkeling van financiële aspecten n.a.v. overeengekomen sociaal plan medewerkers IJsbaan welke ten tijde van de verzelfstandiging in dienst waren bij de gemeente Eindhoven.

365

0

91

274

voorziening overige WW-ers

Bekostigen WW verplichtingen van voormalige werknemers

140

0

135

5

Voorziening wachtgeld bestuurders

Voldoen aan wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurders.

0

0

0

0

Voorziening claims en juridische geschillen

Afwikkelen van lopende claims en geschillen waarbij sprake is van onzekerheid

352

0

120

232

.

TOTAAL VOORZIENINGEN

10.664

12.362

16.756

6.270

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32