Bijlagen

5. Investeringen

Taakveld
(bedragen x € 1.000)

Aanschaf waarde
1-1-2022

Mutatie 2022

Aanschaf
waarde
1-1-2023

bij: bruto investeringen
2023

af: externe dekking
2023

Aanschaf
waarde
31-12-2023

Afschrij-
vingen per
1-1-2023

Afschrij-
ving
2023

Boek-waarde
1-1-2023

Boek
waarde
31-12-2023

Rente-lasten
2023

Kapitaal-lasten
2023

Toelichting

0.1 Bestuur

907

79

986

19

0

1.006

822

38

164

126

1

39

Dienstauto's van B&W en facilitaire voorzieningen raadszaal

0.2 Burgerzaken

373

48

422

0

0

422

267

26

154

128

2

28

Sectorspecifieke hard- en software

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

38

0

38

0

0

38

76

38

-38

-76

14

52

Vastgoedactiva van enkele gebouwen die geen beleidsveld dienen

0.4 Overhead

93.755

12.502

106.257

15.799

0

122.056

46.902

5.194

59.355

54.161

592

5.786

Hard- en software, slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen, meubilair gemeentelijke gebouwen en  (thuis)werkplekken en postauto's

0.64 Belastingen overig

1.456

32

1.488

0

0

1.488

1.455

7

33

26

0

7

Sectorspecifieke software

0.8 Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

Deelnemingen

1.1  Crisisbeheersing en brandweer

1.259

104

1.363

0

0

1.363

607

71

756

685

9

80

Vastgoed van brandweer

1.2  Openbare orde en veiligheid

6.692

583

7.275

230

0

7.505

835

289

6.439

6.150

64

353

Camera's, vervoersmiddelen stadstoezicht en BITE bus en investeringen in fietsdepot

2.1 Verkeer en vervoer

55.024

29.683

84.707

42.293

12.511

114.489

7.959

3.521

76.748

73.227

848

4.369

Activa in de openbare ruimte, zoals wegen, fietspaden, verkeersregelinstallaties, verlichting, bruggen en investeringen in gladheidsbestrijding

2.2 Parkeren

32.918

-634

32.284

427

0

32.711

10.791

998

21.493

20.495

232

1.230

Met name parkeerautomaten. Ook de strategische investering in HOV2

2.4 Economische havens en waterwegen

4.892

0

4.892

0

0

4.892

1.991

106

2.901

2.795

29

135

Activa voor (opwaarderen) Beatrixkanaal

2.5 Openbaar vervoer

2.216

145

2.362

70

38

2.394

120

17

2.242

2.225

32

49

Busstation Neckerspoel en de strategische investering HOV3

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

13.923

1.635

15.558

2.841

512

17.887

3.363

891

12.196

11.305

170

1.061

Openbare speeltuinen en het openbaar groen (groeninrichting en groenvoorzieningen)

7.2 Riolering

87.383

24.027

111.410

21.363

17.495

115.279

22.827

1.607

88.584

86.977

698

2.305

Activa van het gemeentelijk rioleringsplan

3.1 Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

3

0

-3

17

20

Deelneming

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

45

152

196

26

0

222

47

21

149

128

1

22

Flexibele standplaatsen, zoals toilet- en marktwagen

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

349

240

589

0

0

589

197

40

392

352

4

44

Expatcenter

4.2 Onderwijshuisvesting

327.839

62.861

390.700

43.158

1.160

432.698

89.397

7.306

301.303

293.997

3.374

10.680

Onderwijshuisvesting, inclusief de investeringen slim verduurzamen

5.2 Sportaccommodaties

128.301

14.750

143.050

25.839

8.195

160.694

53.775

4.350

89.276

84.926

877

5.227

Sportparken en sportvelden en wat daarbij hoort, zoals zitmaaiers. Ook de investeringen in het vastgoed van Sport (de accommodaties), inclusief slim verduurzamen

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

83.057

2.291

85.348

1.271

0

86.618

31.971

3.676

53.377

49.701

531

4.207

Vastgoed van de culturele panden, inclusief slim verduurzamen

5.4 Musea

1.856

510

2.366

437

0

2.803

1.071

164

1.295

1.131

12

176

Facilitaire activa voor het Van Abbemuseum (niet het vastgoed, wel de inrichting)

5.5 Cultureel erfgoed

1.454

93

1.547

18

0

1.566

1.013

37

534

497

5

42

Vastgoed van het cultureel erfgoed

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

15.169

1.756

16.925

214

0

17.139

5.723

445

11.202

10.757

113

558

Vastgoed voor vrije tijdsaccommodaties, inclusief slim verduurzamen

6.3 Inkomensregelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

3.096

0

3.096

50

0

3.146

1.739

47

1.357

1.310

14

61

Vastgoed van het opvanghuis aan Kanaaldijk noord

7.3 Afval

3.064

414

3.477

298

0

3.775

700

129

2.778

2.649

28

157

Betonnen buitenbakken en ondergrondse containers

7.4 Milieubeheer

13.457

2.768

16.225

1.215

201

17.239

3.795

386

12.429

12.043

160

546

Aardgasvrije wijken en de biomassacentrale Meerhoven

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

286

0

286

0

0

286

110

8

176

168

2

10

Gemeentelijke begraafplaatsen

8.1 Ruimte en leefomgeving

10.073

40.479

50.552

11.592

0

62.143

1.296

240

49.256

49.016

399

639

Strategische investering Wegenstructuur Eindhoven Noordwest. Daarnaast activa voor geo-informatie (luchtfoto's, meetapparatuur)

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

97.239

22.938

120.177

20.866

1.227

139.816

58

28

120.119

120.091

670

698

De strategisch verwervingen, vastgoed en voorbereidingskosten voor grond

8.3 Wonen en bouwen

13.940

10.837

24.777

4.796

34

29.539

6.887

642

17.890

17.248

156

798

Vastgoed voor overige gemeentelijke eigendommen inclusief slim verduurzamen

Eindtotaal

1.000.059

228.294

1.228.353

192.823

41.374

1.379.802

295.794

30.325

932.559

902.234

9.066

39.391

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32