Taakvelden

7.1 Volksgezondheid

Gezondheid geldt voor velen als het allerhoogste goed. Ze bepaalt onze individuele mogelijkheden en die van onze samenleving. Ondanks de stijgende uitgaven voor gezondheidszorg en ‘gezonde’ producten, wijzen niet alle gezondheidscijfers en -trends de goede kant op. We kennen grote gezondheidsverschillen in Nederland. We zien dat mensen met een basisopleiding of een VMBO-opleiding gemiddeld 6 jaar korter leven en 15 jaar minder gezonde levensjaren ervaren dan mensen met een HBO of universitaire opleiding. Al stijgt de gemiddelde levensverwachting, het aantal levensjaren in goede gezondheid stijgt niet even hard mee , wat betekent dat we deze extra levensjaren in slechte(re) gezondheid doormaken. Uit de jaarlijkse inwonersenquête en de vierjaarlijkse Jeugd-, Jongeren-, Volwassenen-, en Ouderenmonitor van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD BZO) weten we dat het over het algemeen goed gaat met de gezondheid van Eindhovenaren. Wanneer we echter op deze cijfers inzoomen, zoals in het voorjaar van 2021 is gebeurd met ‘Blik op Eindhoven’ op basis van de regionale monitor Brede Welvaart van het CBS, zien we echter dat er ook nog veel gezondheidswinst te behalen is

De gemeente Eindhoven streeft ernaar dat elke Eindhovenaar in 2030 3 jaar extra in goed ervaren gezondheid leeft. Dit streven hebben we samen met andere Brabantse overheden omarmd. We hebben de handen ineengeslagen om deze beweging in gang te zetten. Voor Eindhoven betekent dit dat we in 2022-2025 inzetten op:
1. De kwaliteit van leven voor iedere Eindhovenaar neem toe; Dit doel is individueel, ervaringsgericht en geldt iedere dag opnieuw voor iedere Eindhovenaar. Hoewel de samenleving niet maakbaar is, streven we ernaar dat geluk en kwaliteit van leven kunnen worden ervaren ondanks eventuele tegenslagen.
2. De gezondheidsverschillen tussen wijken en groepen inwoners worden kleiner; Dit doel is collectief, probleemgericht en werkt structureel aan het bieden van gelijke kansen om actief mee te doen en gezonde beslissingen te nemen. Het gaat om het wegnemen van de bronnen die gezondheidsschade en ziektelast veroorzaken.
Onder meer door middel van het inzetten op preventie en gezondheid, door uitvoering te geven aan de uitvoeringsagenda Gezondheid telt voor iedereen, het Eindhovens Preventie Akkoord en onze deelname aan het Fieldlab GROZzerdam proberen we impact te maken in onze stad; Eindhovenaren leven lang en gelukkig(er). Inwoners voeren zoveel mogelijk regie over hun eigen gezondheid en leven en hebben daarin gelijke kansen. Eindhoven is een stad met een sociale, groene leefomgeving waar de gezonde levensverwachting en kwaliteit van leven stijgt en je graag actief meedoet in de samenleving.

In 2023 richten we ons vooral op:

Gezondheid telt voor iedereen: in 2021 werd de gezondheidsnota gezondheid telt voor iedereen vastgesteld. Een eerste concretisering hiervan resulteerde in de uitvoeringsagenda 2022 e.v. In 2023 geven we concreter vorm aan deze uitvoeringsagenda.

GROZzerdam Vitaal in Brainport: door middel van de samenwerking in het fieldlab GROZzerdam Vitaal in Brainport wordt met partners gewerkt aan het omdraaien van de zorg. Gezondheid staat voorop in plaats van ziekte. Gemeente Eindhoven neemt actief deel in dit fieldlab om doorbraken in de aanpak naar een gezondere stad en vitale inwoners te realiseren.

Lokaal Preventie Akkoord: in 2023 wordt uitvoering gegeven aan de 4 deelakkoorden van het Eindhovens Preventie Akkoord. Gemeente Eindhoven heeft samen met haar partners een stimulerende en faciliterende rol, waarin kleine interventies worden opgezet met partners in de stad. De werkzame interventies worden structureel gemaakt en verankerd binnen de subsidieregeling VSB

Gezonde buurten:  Eindhoven werkt projectmatig met inwoners en belangenpartijen aan het creëren van een gezonde buurt, in samenwerking met IVN, Jantje Beton en JOGG

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32