Sport

Inleiding

  Sport

Begin 2021 heeft de raad de sport- en beweegvisie 2021-2025 ‘Heel Eindhoven beweegt!’ vastgesteld. Samen met het Lokaal Sportakkoord Eindhoven is dit de basis voor onze inzet op het gebied van sporten en bewegen. In het vierde kwartaal van 2022 stelt het college een uitvoeringsprogramma voor 2023 vast, waarin concrete acties en doelstellingen zijn opgenomen. Het uitgangspunt hierbij is dat alle acties bijdragen het aan het in beweging brengen van alle Eindhovenaren. Om de ambities van het programma te realiseren is specifieke aandacht voor het verder bevorderen van de vitaliteit van sportverenigingen. Dit monitoren we via het vitaliteitsonderzoek waarmee in kaart gebracht waar de behoefte ligt van de sportverenigingen om ondersteuning op maat te bieden.  Deze ondersteuning kan bestaan het behouden van vrijwilligers, creëren van een veilig sportklimaat en verbeteren van motorische vaardigheden bij de jeugd. Ook zal er aandacht zijn voor het mogelijk maken van beweging op passende locaties in de stad en het stimuleren van een gezonde en vitale leefstijl. Om uitvoering te geven aan de sportvisie is er tot en met 2023 uitvoeringsbudget opgenomen in de begroting. 

Om het sportaanbod dicht bij onze inwoners te ontsluiten continueren we de werkwijze met sportregisseurs
De sportregisseurs hebben het netwerk in de wijken op gebied van sport en bewegen. Ze versterken 
en bevorderen de samenwerkingen met sportaanbieders en koppelen vraag en aanbod op een initiërende wijze 
en werken gebiedsgericht. Inspireren, initiëren en activeren blijven hierbij kernbegrippen voor sportregisseurs. In aansluiting op de gebiedsgerichte aanpak leidt dit tot passend sportaanbod in de wijken en buurten waarbij altijd de samenwerking wordt gezocht met een sportaanbieder. Daarbij bieden de middelen gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma van de nieuwe sportvisie mogelijkheden om bijvoorbeeld in de verschillende buurten en wijken projecten te ondersteunen die gericht zijn op het verhogen van de sportparticipatie en versterken van de sportinfrastructuur. De sportinfrastructuur wordt gekoppeld aan de vraag; dus zowel het aanbod van verenigingen in/op de gemeentelijke accommodaties, commercieel aanbod en gebruik van de openbare ruimte.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32