Taakvelden

7.3 Afval

In 2023 richten we ons vooral op:

Reduceren hoeveelheid restafval: we werken de afvalstrategie 2021-2025 verder uit en implementeren daartoe stadsbreed extra inzamelvoorzieningen. We besluiten in 2023 over hoe we aanvullend zorgen voor betere nascheiding (verdere reductie van restafval na 2025);

Stadsbrede uitrol inzamelcontainers: we vergroten in 2023 (met een uitloop in 2024) stadsbreed het aantal inzamelcontainers voor herbruikbare afvalstromen papier, PMD, gft/e (hoogbouw);

Terugdringen bijzet van afval: we continueren de gebiedsgerichte aanpak om bijzet van afval bij ondergrondse containers verder terug te dringen. Daarbij maken we gebruik van handhaving (bestuurlijke boete);

Inzamelsysteem centrum: we werken een nieuw inzamelsysteem uit voor het steeds verder verdichtende centrumgebied met de focus op minimaal ruimtelijk beslag in de openbare ruimte en dragen daarmee bij aan de benodigde gezonde openbare leefruimte;

Upgraden milieustraat Lodewijkstraat: we treffen voorbereidingen voor de te vernieuwen milieustraat aan de Lodewijkstraat (vergroten capaciteit, verbeteren veiligheid, beter gescheiden reststromen, verbeteren van de dienstverlening aan inwoners), operationeel te maken in 2024;
we verkennen de mogelijkheden voor een circulair ambachtscentrum bij het milieustation Lodewijkstraat, waarmee we direct bijdragen aan de Rijksopgave van 50% minder grondstoffenverbruik in 2030 en de Europese missie Klimaatneutrale en Slimme steden waarvoor Eindhoven is geselecteerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32