Paragrafen

3d. Financiering

Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Restant per 

Vermeerdering

Aflossing in 2023

Restant per

1-1-2023

in 2023

 31-12-2023

Opgenomen geldleningen

Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden)

323.933

-  

16.162

307.771

Waarborgsommen van derden

517

-  

-

517

Verstrekte geldleningen

Leningen aan woningbouwcorporaties

1.431

-  

71

1.360

Leningen aan deelnemingen

1.563

-  

500

1.063

Overige verstrekte leningen

10.019

400

880

9.539

Ontvangen waarborgsommen van derden

25

        -  

-  

25

Totaal verstrekte leningen

13.039

400

1.451

11.988

Gewaarborgde geldleningen

bedragen x € 1.000

Leningen in het kader van:

Oorspronkelijk bedrag lening

Borgstelling per
01-01-2023

Aflossing 2023

Borgstelling per
31-12-2023

Gezondheidszorg

7.562

3.365

-297

3.068

Cultuur

3.912

2.827

-225

2.603

Sport

2.174

574

-74

500

Welzijn

1.000

856

-17

840

Woningbouw

0

0

0

0

Overig

5.000

2.500

0

2.500

Totaal

19.648

10.122

-611

9.511

Per 31 december 2021 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,47 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 08:50:23 met de export van 09/27/2022 16:07:32